Przetargi

Rozeznanie rynku - dostawa materiału nasadzeniowego (do 5.06.2015)

Giżycko, dnia 28.05.2015 roku

WM.7021.3.2015.OB

Rozeznanie rynku

wartości do 30.000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt 8 w/w ustawy proszę o złożenie oferty na: ,,Dostawa materiału nasadzeniowego do nasadzeń na terenie miasta Giżycka”.

1.   Zamawiający:

Gmina Miejska Giżycko

 al. 1 Maja 14,

11-500 Giżycko

Tel. 087 732 41 31

Fax: 087 428 52 41

urzad@gizycko.pl

2.   Przedmiot zamówienia według zakresów określonych opisanych w poszczególnych punktach:

 1. żywotnik zachodni ‘Danica’ (Thuja occidentalis ‘Danica’)  – 8 szt.
 2. cis pośredni ‘Hicksii’ (Taxus baccata ‘Hicksii’)  – 66 szt.
 3. wiśnia osobliwa ‘Umbraculifera’ (Prunus x eminens ‘Umbraculifera’) – 10 szt.
 4. miskant chiński ‘Silberfeder’ (Miscanthus chinensis ‘Silberfeder’) – 680 szt.
 5. hortensja bukietowa ‘Limelight’ (Hydrangea paniculata ‘Limelight’)  – 88 szt.
 6. rośliny kwitnące sezonowe (bratki jednolitego koloru czerwone lub w innym jednolitym kolorze poza brązem, brudnym różem, bordo, niebieskim) – (25 szt./m² x 80m²) 2000 szt.
 7. lipa drobnolistna (Tilia cordata)  – 1 szt.

Sadzonki roślin powinny w szczególności:

 • posiadać etykietę potwierdzającą gatunek i odmianę
 • być zgodne z projektem
 • nie posiadać oznak chorobowych
 • posiadać liście i kwiaty jednorodne kolorystycznie, wolne od przebarwień
 • posiadać wzrost jednolity, wyrównany dla całej partii, przeciętny dla gatunku w danej fazie rozwojowej
 • znajdować się w fazie kwitnienia - minimum jeden kwiat w rozkwicie (nie dotyczy ostnicy, tojeści oraz wilca)
 • bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta, nieuszkodzona, wilgotna

Szczegóły zamówienia znajdują się w załączniku Nr 1 – opis materiału nasadzeniowego.

3. Opis sposobu obliczania ceny.

Cenę należy określić w złotych polskich – PLN, cenę brutto za dany zakres.

4. Termin realizacji zamówienia.

Dostawa materiału do dnia 9.06.2015 roku.

6.   Warunki płatności.

 • Faktura będzie płatna przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy, na wskazane przez  Wykonawcę konto bankowe wskazane na fakturze.
 • Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

7.   Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczania ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 • kryterium: cena – 100%

            Sposób oceny ofert:

Wc = Cn / Cb x 100pkt

Wc- wartość punktowa oferowanej ceny oferty

Cn - cena najniższa (cena brutto)

Cb – cena badana (cena brutto).

 8.   Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail jacek.stankiewicz@gizycko.pl lub oliwia.brzozowska@gizycko.pl (oferta powinna mieć formę skanu z uwagi na podpisy).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 5 czerwca 2015 roku do godziny 12:00.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zakresy.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 10.     Dane do kontaktu:

Urząd Miejski w Giżycku

Al. 1 Maja 14,

11-500 Giżycko

Jacek Stankiewicz – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Oliwia Brzozowska – inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

tel. (087) 732 41 31

e-mail: jacek.stankiewicz@gizycko.pl oraz oliwia.brzozowska@gizycko.pl

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

 • ofertę cenową – zał. nr 2

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia rozeznania rynku bez podania przyczyn lub odstąpienia od zawarcia umowy.

 

Załączniki:

 1. Opis materiału nasadzeniowego
 2. Formularz oferty

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.05.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GK) Wydział Mienia
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Stankiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2015 15:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Stankiewicz
Ilość wyświetleń: 786
28 maja 2015 15:34 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie załącznika [specyfikacja_fontanna.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2015 15:34 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie załącznika [oferta_nasadzenia_fontanna.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2015 15:34 (Jacek Stankiewicz) - Usunięcie załącznika [oferta_nasadzenia_fontanna.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)