Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu w Porcie EKOMARINA GIŻYCKO pod lokalizację placu zabaw dla dzieci.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU W PORCIE EKOMARINA GIŻYCKO

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu w porcie pasażerskim EKOMARINA GIŻYCKO w okresie  od 01.06.2014 r.  do 30.08.2014 r. pod lokalizację placu zabaw dla dzieci (terenu rekreacyjno-sportowego).

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka sportu i Rekreacji w Giżycku przy

ul. Moniuszki 5  w dniu 12.05.2014 r.  o godz. 0900 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu dzierżawy.

 

Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka w Ekomarinie Giżycko oznaczonej nr geod. działki 312/18opisanej w KW OL1G/00026017/5.

 

Orientacyjna powierzchnia do zagospodarowania:  około 100 m2 znajduje się pomiędzy budynkiem głównym portu a kładką nad torami.

 

Stanowisko nie posiada żadnych przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.

 

Wysokość stawki wywoławczej czynszu netto z tytułu dzierżawy ustala się  na kwotę 2 000 zł  netto za cały okres dzierżawy.

 

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100 zł.

 

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o  należny podatek VAT.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000 zł

( z podaniem oznaczenia stanowiska na jakie wpłacamy wadium ) na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku Nr 94203000451110000001703770 nie później niż do 09.05.2014 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku.

Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu z chwilą wpłaty pełnej należności, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwracane są niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

 

 

Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

- podać komisji przetargowej dane:

a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL,

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

-  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i z wzorem ramowym umowy najmu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.

 

Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wydzierżawiającego, jednak nie później niż do 28 maja 2014 r., pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy dzierżawy.

Czynsz płatny będzie jednorazowo, przed podpisaniem umowy.

 

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na dzierżawcy.

 

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, co wymaga uzasadnienia.

 

Niniejsze ogłoszenie umieszczone jest na stronie internetowej pod adresem  :

www.bip.gizycko.pl; tel. kontaktowy : 509 805 635 (Dariusz Klimaszewski)

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.04.2014
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Klimaszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2014 12:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz-Janowska
Ilość wyświetleń: 1217
24 kwietnia 2014 12:05 (Katarzyna Nycz-Janowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)