Przetargi

Budowa oświetlenia ulic w Gizycku

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO AL. 1 MAJA 14, 11-500 GIŻYCKO

  OGŁASZA PRZETARG PISEMNY O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 TYS. EURO

NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA:

 DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – KOSZTOWA BUDOWY OŚWIETLENIA ULIC W GIŻYCKU

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny słownik zamówień:  71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie   projektowania

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztowej  oświetlenia ulicy Jeziornej w Giżycku, oświetlenia ulicy Ogrodowej w Giżycku, oświetlenia terenu przy ulicy Mickiewicza w Giżycku na podstawie warunków przyłączenia PGE Dystrybucja S.A., UM Giżycko.

1.2. W ramach zamówienia należy zaprojektować:

  1. oświetlenie ulicy Jeziornej w Giżycku,
  2. oświetlenie ulicy Ogrodowej w Giżycku,
  3. oświetlenie terenu przy ulicy Mickiewicza w Giżycku.

1.3 W zakres zmówienia wchodzą opracowania:

  1. mapa do celów projektowych (zakres wynikający z potrzeb – wtórnik lewostronny).
  2. uzyskanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
  3. projekt budowlany – po 5 egz.
  4. przedmiar robót – po 5 egz.
  5. kosztorys inwestorski – po 1 egz.
  6. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – po 1 egz.

Opracowania, o których mowa w punktach c) ÷ f)  należy dostarczyć  w formie papierowej               w ilościach egzemplarzy podanych wyżej oraz w postaci elektronicznej na płytce CD lub DVD -  1 kpl. (dopuszczalne formaty tekstowe: .doc, .docx, .rtf, .odt rysunkowe: .dwg, .dxf,).

2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

3. TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

3.1  Termin składania ofert upływa dnia 25.04.2014 r., o godz. 12.00. Oferty złożone   po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,  a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.   

3.2  Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:


Urząd Miejski w Giżycku

      al. 1 Maja 14

11– 500 Giżycko


3.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2014 r. o godz. 12.10 w siedzibie  Zamawiającego, pok. 113.

 Dokumentację Przetargową można odebrać w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym, w pokoju 113,  w godz. 8.00 do 15.00, tel. 0877324120 oraz 0877324122, lub na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl w zakładce przetargi.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.04.2014
Dokument wytworzony przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny (WT)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jerzy Orszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2014 09:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 1808
18 kwietnia 2014 09:03 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [dokumentacja_przetargowa__pt_oswietlenie_ulic.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 kwietnia 2014 09:02 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 kwietnia 2014 09:01 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)