Przetargi

Roboty budowlane związane z zaprojektowaniem i wykonaniem zatoki postojowej wraz z przebudową chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Olsztyńskiej na odcinku od ul. Owsianej do ul. Nadbrzeżnej

 Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o wartości szacunkowej do 14 tys. euro

na wykonanie zamówienia: „Roboty budowlane związane z zaprojektowaniem i wykonaniem zatoki postojowej  wraz z przebudową chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Olsztyńskiej na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Nadbrzeżnej”.

 

wspólny słownik zamówień (CPV): 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni,

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych,

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów,

45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów,                     

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych,

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,

• Orientacyjny zakres robót budowlanych obejmuje:

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztowej, w zakresie:

- wtórnik lewostronny,

-2 wersje koncepcji zagospodarowania terenu i przyjętych rozwiązań przebudowy chodnika na zatokę parkingową dla minimum 13 samochodów osobowych, usytuowanych równolegle do krawędzi jezdni – do przedstawienia Zamawiającemu w celu zatwierdzenia wybranej,

- projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami branżowymi wymaganymi przez Prawo budowlane i decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,

- projektów wykonawczych:

a/ w zakresie branży drogowej (w tym projekt zmiany organizacji ruchu na odcinku ul. Olsztyńskiej),            

b/ w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia,          

Wykonanie robót budowlanych, na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowo-kosztowej,  w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję zagospodarowania terenu, w zakresie: 

- przebudowy istniejącego chodnika dla pieszych na zatokę postojową, z wykorzystaniem rozebranej   betonowej kostki brukowej, 

- obniżenie na długości zatoki postojowej istniejącego krawężnika kamiennego, 

- poszerzenia istniejącego chodnika na długości zaprojektowanej zatoki z wykorzystaniem betonowej kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki wraz z jej dowozem z magazynu Zamawiającego,

- oznakowania poziomego zatoki postojowej,

- oznakowania pionowego zatoki postojowej,

- przebudowy istniejących studni infrastruktury podziemnej kolidujących z budową zatoki postojowej,

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał zamówienie w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r..

Termin składania ofert upływa dnia 10 maja 2013 r. o godz. 12.00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2013 r., o godz. 12.10. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. 114.   

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.

Zawartość oferty:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Dokumentację przetargową można odebrać w siedzibie Wydziału Techniczno Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego, pok. 114, w godz. 8.00 – 15.00 po wcześniejszym złożeniu telefonicznego  zapotrzebowania na nr tel: 0 87 73 24 120 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.  

Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do dokumentacji przetargowej, z podaniem cen jednostkowych do kosztorysowania – powiększonych o należny podatek VAT (Cena ryczałtowa /brutto/).

-  oświadczenie Wykonawcy zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 3 do dokumentacji przetargowej,

 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

 

Róża Cudzanowska – Naczelnik Wydziału TechnicznInwestycyjnego 

Urzędu Miejskiego w Giżycku  

tel. 0 87 73 24 122 lub 0 87 73 24 120.

                                                                                             

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.04.2013r
Dokument wytworzony przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny (WT)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marcin Wójcik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 kwietnia 2013 11:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 1565
13 maja 2013 10:14 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana kolejności załączników.
13 maja 2013 10:14 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [7013532_info_o_i_postepowaniu.doc] do dokumentu.
29 kwietnia 2013 08:14 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu.