Przetargi

Obwieszczenie Nr 20/2013 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /Plaża Miejska - plac zabaw/

OBWIESZCZENIE Nr 20/2013

 

Burmistrz Miasta Giżycka

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu

pod lokalizację placu zabaw (terenu rekreacyjno-sportowego),

 położonego na plaży miejskiej w Giżycku.

 

 

Część nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka na plaży miejskiej oznaczonej nr geod. działek 312/14 i 312/15opisanej w KW OL1G/00026019/9;

 

Przeznaczenie: lokalizacja  placu  zabaw  (teren rekreacyjno-sportowy)  z możliwością usytuowania tymczasowych obiektów budowlanych oraz urządzeń zręcznościowych;

 

Orientacyjna powierzchnia do zagospodarowania: 520m2 (360m2+160m2);

Wadium – 8.000,00 zł;

Minimalny oferowany czynsz za sezon – 28.000,00 zł netto;

 

 

      Okres trwania dzierżawy - oznaczony od dnia 27  kwietnia  2013  r.  do  dnia  30  września  2014r.  (z prawem korzystania z terenu w sezonach letnich: 2013 i 2014 obejmujących okres  oraz od maja do września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.)

     Zabrania się prowadzenia na dzierżawionym terenie działalności gastronomicznej i handlu artykułami spożywczymi i alkoholowymi.

     Przygotowanie terenu w tym wszelkie podłączenia do infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu (energia, woda i kanalizacja) odbędą się na koszt dzierżawcy (bez żądania zwrotu poniesionych nakładów) i muszą być uzgodnione z wydzierżawiającym. 

Dzierżawca nie może w żaden sposób naruszać elementów uzbrojenia technicznego położonego na dzierżawionym gruncie oraz musi zapewniać nieskrępowany do nich dostęp dysponentom sieci.

     Na prowadzenie określonej działalności należy uzyskać wszelkie wymagane prawem pozwolenia.

     Zastrzega się, że dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec Gminy Miejskiej Giżycko roszczeń związanych z ewentualną likwidacją przejścia dla pieszych w poziomie szyn kat. E w km 151,733 – prowadzącego z ul. Wyzwolenia przez tory kolejowe na teren plaży miejskiej w Giżycku.

     Do czynszu dzierżawnego ustalonego w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) zostanie doliczony podatek VAT, który na dzień zawarcia umowy jest określony w wysokości 23%.

     Do obowiązków dzierżawcy będzie należało uiszczanie podatku od nieruchomości oraz opłat za dostawę mediów.

 

 Oferty z dopiskiem plac zabaw należy składać w zamkniętych  kopertach  w  sekretariacie  Urzędu  Miejskiego    w Giżycku,   w    pokoju 104,   w terminie do dnia 19 kwietnia 2013 roku do godz. 1000 /włącznie/.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub adres lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
 2. Datę sporządzenia oferty;
 3. Dowód uiszczenia wadium w wysokości podanej w Obwieszczeniu;
 4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 5. Oferowany czynsz roczny netto za sezon w wysokości nie niższej niż podana w Obwieszczeniu.
 6. Propozycję zagospodarowania terenu z podaniem powierzchni zajęcia gruntu. Rozwiązanie architektoniczne obiektu (rysunek lub zdjęcie) oraz ewentualne projektowane przyłącza uzbrojenia terenu.
 7. Oświadczenie o sposobie zwrotu wadium z podaniem nr rachunku, na które ma być zwrócone wadium po rozstrzygnięciu przetargu.

 

Uwagi:

 1. Otwarcie ofert na przetarg nastąpi w dniu 19 kwietnia 2013 r. o godz. 1015
  w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111.
 2. Zwycięzca przetargu nie może posiadać zadłużenia wobec Gminy Miejskiej Giżycko.
 3. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej
  w Obwieszczeniu do dnia 18 kwietnia 2013 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku lub na konto Bank BGŻ S.A. 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 4. Wadium zwycięzcy przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia publikacji informacji o wyniku przetargu.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca terenu nie stawi się do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie  podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Giżycka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Termin stawienia się do zawarcia umowy nie może być krótszy niż 7 dni od daty publikacji informacji o wyniku przetargu oraz publikacji zawiadomienia o terminie i miejscu zwarcia umowy dzierżawy.
 6. Informacja o wyniku przetargu oraz zawiadomienie o terminie i miejscu zwarcia umowy dzierżawy będą opublikowane na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl w dziale przetargi oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku. Publikacja informacji o wyniku przetargu oraz zawiadomienia o terminie i miejscu zwarcia umowy dzierżawy na wymienionej stronie internetowej będzie równoznaczne z dostarczeniem ich oferentom.
 7. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy dzierżawy z osobą wyłonioną w przetargu zastrzega się, że Burmistrz Miasta Giżycka może wybrać kolejną ofertę.
 8. Wpłata czynszu dzierżawnego  za każdy sezon powiększonego o podatek  VAT  
  i pomniejszonego  o  wadium  przez  uczestnika,  który  wygra  przetarg  będzie  dokonywana z góry w terminie do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy z zastrzeżeniem, że wpłata czynszu za sezon 2013 r.  nastąpi do dnia zawarcia umowy.
 9. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyn. Burmistrz Miasta Giżycka może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,
  a wpłacone wadium zostanie zwrócone.
 10. Burmistrz Miasta Giżycka może dokonać dowolnego wyboru oferty. Podstawą oceny będzie czynsz netto i propozycja zagospodarowania terenu z podaniem powierzchni zajęcia gruntu, rozwiązanie architektoniczne obiektu oraz ewentualne projektowane przyłącza uzbrojenia terenu.
 11. Bliższe informacje na temat przetargu, można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111, telefon 87 732 41 14, natomiast informacje techniczne dotyczące przedmiotu dzierżawy udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Giżycku (11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5, tel. 87 429 27 53).

 

 

 

Giżycko, dnia 05.04.2013 r.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.04.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2013 10:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Markowski
Ilość wyświetleń: 1451
19 kwietnia 2013 15:40 (Jacek Markowski) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyniku_przetragu.pdf] do dokumentu.
08 kwietnia 2013 10:42 (Jacek Markowski) - Dodanie załącznika [obw2013_b.pdf] do dokumentu.
08 kwietnia 2013 10:41 (Jacek Markowski) - Dodanie załącznika [obw2013_a.pdf] do dokumentu.