Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół parku przy ul. Gdańskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GIŻYCKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół parku przy ul. Gdańskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

 

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół parku przy ul. Gdańskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją w dniach od 23 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, pokój nr 114, w poniedziałki w godz. od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 oraz na stronie internetowej: www.bip.gizycko.pl w zakładce „Komunikaty”.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 listopada 2020 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku od godz. 16:00 do godz. 17:00.


Dyskusja publiczna w formie wideokonferencji dostępna pod adresem:

https://meetingsemea4.webex.com/meet/UMG


Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2020 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.


Uwagi można wnosić:

- na piśmie w Urzędzie Miejskim w Giżycku w Punkcie Obsługi Klienta (pok. 7) lub w trakcie dyskusji publicznej,

- drogą pocztową na adres: Urzędu Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Uwagi są rozpatrywane przez Burmistrza Miasta Giżycko w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycko publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku na stronie internetowej: www.bip.gizycko.pl.

 

Jednocześnie na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że:

1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.

2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycko z siedzibą al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym do archiwum.

5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: umgizycko@iod.mobi.

  

Powyższą informację zamieszcza się:

 1. na tablicy  informacyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku,
 2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku,
 3. na stronie mojegizycko.pl.

 

 

 

 

WPI.6721.3.2016.PR                                                                                                               Giżycko, dnia 05.11.2020 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GIŻYCKA

o dyskusji publicznej w formie elektronicznej

dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
wokół parku przy ul. Gdańskiej.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

iż ze względu na aktualną sytuację epidemiczną oraz ograniczenia związane z wprowadzeniem strefy czerwonej na terenie całego kraju dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół parku przy ul. Gdańskiej zostanie zrealizowana w formie elektronicznej w czasie rzeczywistym 12 listopada 2020 r. od 16:00 do 17:30.

 

Link do uczestnictwa w dyskusji zostanie umieszczony 12.11.2020 r. o godz. 15:45 na stronie internetowej:

- www.bip.gizycko.pl pod obwieszczeniem informującym o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu (zakładka KOMUNIKATY),

- www.mojegizycko.pl.

 

W celu wzięcia udziału w dyskusji należy pobrać aplikację Webex Meetings ze strony internetowej: www.webex.com, a następnie kliknąć w link udostępniony na powyższych stronach internetowych.

Wymagania sprzętowe:

- komputer z systemem Windows 8 lub wyższym z połączeniem internetowym oraz posiadający mikrofon
i ewentualnie kamerę,

- urządzenie mobilne z systemem Android lub IOS (aplikacja Webex Cisco Meetings do pobrania z Google Play Store lub AppStore).  

Uczestnicy proszeni są o wyciszenie mikrofonów w trakcie spotkania w celu zminimalizowania zakłóceń dźwięku.
Zgłoszenie do zabrania głosu podczas dyskusji można sygnalizować za pośrednictwem informacji na czacie.

 

Dołączenie do spotkania wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku i głosu oraz rozpowszechnianie ich za pośrednictwem sieci Internet w trakcie trwania spotkania.

 

Z up. Burmistrza

Naczelnik

Wydziału Planowania i Inwestycji

Adam Baran

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycka, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.
 2. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, NT Group Sp. z o.o., dpo@gizycko.pl.
 3. Pana/Pani  dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO  w  celu wypełnienia  obowiązków  prawnych  wynikających  z  ustawy  z  dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293 z późn. zm.).
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych  osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa  ustawy z  dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293 z późn. zm.).  Ponadto   dane   mogą   być   udostępniane   zgodnie   z przepisami ustawy o z  dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293 z późn. zm.) służbom,  organom  administracji  publicznej,  prokuraturze  oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nadto okres ten może być dłuższy z powodu przetwarzania w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
 7. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyżej. Urząd Miejski w Giżycku przestanie przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba, że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z przepisami.
 9. Pani/Pana dane nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą  podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 11. Podanie danych osobowych   jest   niezbędne   do   realizacji   w/w   celu.   Niepodanie   danych osobowych uniemożliwi realizację zadań ustawowych, w tym realizację wniosku.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.10.2020r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Rakus
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2020 10:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 790
12 listopada 2020 15:42 (Mirosław Domysławski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2020 09:16 (Paulina Rakus) - Dodanie załącznika [2020_11_05_obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2020 09:14 (Paulina Rakus) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)