Komunikaty

Burmistrz Miasta Giżycka informuje o możliwości dofinansowania projektów w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW).

WYDŁUŻENIE TERMINU: http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/461123/wydluzenie_terminu_na_zlozenie_wniosku_w_sprawie_mozliwosci_dofi
Komunikat

Burmistrz Miasta Giżycka

informuje o możliwości dofinansowania projektów w ramach  działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP[1] Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW).

 

 

Gmina Miejska Giżycko rozważa udostępnienie obiektów Twierdzy Boyen dla potencjalnych inwestorów z możliwością wyboru jednego z trzech wariantów w ramach możliwości ubiegania się o środki z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP:

a)      udostępnienie obiektu Koszarowca Nr 1 wraz z posiadaną przez Gminę Miejską Giżycko dokumentacją techniczną w celu realizacji projektu;

b)      udostępnienie jednego z lub łącznie wszystkich:

­   budynku Piekarni,

­   budynku Stacji Gołębi,

­   budynku Sali ćwiczeń,

­   warsztatu artyleryjskiego,

dla celów opracowania we własnym zakresie dokumentacji technicznej i następnie realizacji projektu;

c)      wskazanie przez potencjalnych beneficjentów innych obiektów w Twierdzy Boyen dla celów opracowania we własnym zakresie dokumentacji technicznej i następnie realizacji projektu.

Informacje o Twierdzy Boyen dostępne są na stronie: http://twierdza.gizycko.pl

 

I.      Ogólne warunki konkursu w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, w tym rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie:

  1. O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się: MŚP albo konsorcja MŚP, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. TYP projektu: inwestycja początkowa i prowadząca do utworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (według załącznika nr 6 do Regulaminu Konkursu) i które realizowane będą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego. Każdy projekt obejmuje łącznie:

1)            inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;

2)            opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

          3. Minimalna wartość kosztów objętych dofinansowaniem (kwalifikowalne) to 5 mln złotych.

UWAGA: VAT nie jest kosztem kwalifikowanym!

         4. Termin naboru: 28 luty 2019 r. - 29 sierpnia 2019 r.

 

II.                  Informacja o naborze oraz pełna dokumentacja dla poddziałania 1.3.2 POPW

Pełna dokumentacja dla poddziałania 1.3.2 POPW, w tym Regulamin konkursu, znajduje się na stronie internetowej PARP: https://popw.parp.gov.pl/component/grants/grants/tworzenie-produktow-sieciowych-przez-msp#dokumenty

Zakres i zasady organizacji konkursu oraz warunki przyznania dofinansowania realizacji projektu określa dokument pn.: Regulamin konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Nr konkursu: 5.

 

III.                Postanowienia i warunki udziału:

Ogłoszenie stanowi jedynie rozeznanie wśród potencjalnych interesariuszy zainteresowanych dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia celem podjęcia kroków przez Gminę Miejską Giżycko do udostępnienia im wymienionych wyżej obiektów. 

Działania te mogą zostać podjęte przez Gminę Miejską Giżycko na podstawie złożonego wniosku o uruchomienie takiej procedury, o ile planowane działania złożenia wniosku o dofinasowanie zmieszczą się w terminie naboru.

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na wzorze załącznika nr 1 do komunikatu w terminie do 11.03.2019 r. do godziny 15.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku Aleja 1 Maja 14 11-500 Giżycko ze wskazaniem wariantu realizacji projektu na terenie Twierdzy Boyen.

 

Osoba do kontaktu z inwestorem:

Roman Łożyński

Zastępca Burmistrza

Telefon: 87 732 41 13

E-mail: roman.lozynski@gizycko.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie form udostepnienia obiektów:

Jacek Markowski

Naczelnik Wydziału Mienia

Telefon: 87 7324 154

E-mail: jacek.markowski@gizycko.pl[1] Mikro, małe i  średnie przedsiębiorstwa.

Obecnie obowiązującą definicję prawną MŚP zawiera Załącznik I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Załącznik I. Kryteria przynależności:

  1. przedsiębiorstwo średnie: mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 43 mln EUR
  2. przedsiębiorstwo małe: mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót 10 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR
  3. mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 2 mln EUR.

Kryteria te dotyczą przedsiębiorców niezależnych, tj. niepowiązanych, w rozumieniu ww. Załącznika do Rozporządzenia, kapitałowo lub osobowo z innymi przedsiębiorstwami (art 3). Powyższe kryteria muszą być spełnione przez dwa kolejne lata obrachunkowe, aby przedsiębiorca mógł wykazać się statusem MŚP (art. 4).

Poza nielicznymi wyłączeniami, przedsiębiorca, u którego ponad 25% udziałów lub praw głosu wykonuje skarb państwa, nie może być uznany za małe lub średnie przedsiębiorstwo, bez względu na faktyczny poziom zatrudnienia, wartość przychodów czy bilansu (art 3 ust. 4).

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.02.2019
Dokument wytworzony przez: Biuro Projektów (BP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jagoda Nowicka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lutego 2019 16:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jagoda Nowicka
Ilość wyświetleń: 520
29 marca 2019 09:28 (Jagoda Nowicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 09:28 (Jagoda Nowicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lutego 2019 07:37 (Jagoda Nowicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)