Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu plaży miejskiej w Giżycku wraz z prognozą oddziaływania na środ

 OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GIŻYCKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu plaży miejskiej w Giżycku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) 

 

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoterenu plaży miejskiej w Giżyckuwraz z prognozą oddziaływania na środowiskow dniach od 1czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, pokój nr 114, w poniedziałki w godz. od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 oraz na stronie internetowej: www.bip.gizycko.pl.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku od godz. 16:30 do godz. 17:30.

 

Zgodnie z art. 18 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi mogą być wnoszone:

-  w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

-  w postaci elektronicznej na adres e-mail: urzad@gizycko.pl:

- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893) lub

-  opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) lub

-  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 18 lipca 2018 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Giżycka.

 

Powyższą informację zamieszcza się:

  1. 1.        na tablicy  informacyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku
  2. 2.        na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.05.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karol Walinowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2018 11:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 1387
30 maja 2018 08:36 (Michał Babiak) - Dodanie załącznika [prognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 maja 2018 08:36 (Michał Babiak) - Dodanie załącznika [mpzp__tekst.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 maja 2018 08:36 (Michał Babiak) - Dodanie załącznika [mpzp__rysunek.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)