Komunikaty

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka na lata 2016-2023”

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka na lata 2016-2023”

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA

z dnia 10 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)  

BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA

podaje do publicznej wiadomości

Informację, iż odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka na lata 2016-2023”, opracowanego w ramach planowanych do realizacji działań Gminy Miejskiej Giżycko związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie obszaru rewitalizacji Giżycka, tj. kompleks budynków ul. Gimnazjalna nr 1: Gimnazjum nr 1, budynek sali Gimnazjum nr 1; kompleks budynków przy Warszawska 39: budynek Gimnazjum nr 2, budynek sali gimnastycznej z łącznikiem Gimnazjum nr 2, budynek biblioteki gimnazjum nr 2; budynek przy 3 Maja 21 – budynek Szkoły Podstawowej nr 4; budynek przy Olsztyńska 6A, budynek przy ul. Mickiewicza 33 – sala sportowa.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy. W związku z powyższym, Burmistrz Miasta Giżycka w dniu 15.12.2016 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych II w Ełku oraz Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka na lata 2016-2023”.

W odpowiedzi na wniosek:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych II w Ełku w piśmie z dnia 22 grudnia 2016 r. / data wpływu 27.12.2016 r. (znak WSTŁ.410.50.2016.BT),

- Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie w piśmie z dnia 05 stycznia 2017 r. / data wpływu 10.01.2017 r. (znak ZNS.9022.2.189.2016.KM)

uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka na lata 2016-2023”.

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzenia zmian do dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Giżycka na lata 2016-2023”:

Lokalny Program Rewitalizacji Giżycka na lata 2016-2023” przyjęty przez Radę Miejską w Giżycku uchwałą nr XXV/86/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka 2016 – 2023” podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. W jej wyniku ustalono, że realizacja zadań zawartych w Programie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

W aktualizowanym projekcie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka 2016 – 2023” znajdują się projekty uzupełniające dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej: kompleks budynków ul. Gimnazjalna nr 1: Gimnazjum nr 1, budynek sali Gimnazjum nr 1; kompleks budynków przy Warszawska 39: budynek Gimnazjum nr 2, budynek sali gimnastycznej z łącznikiem Gimnazjum nr 2, budynek biblioteki gimnazjum nr 2; budynek przy 3 Maja 21 – budynek Szkoły Podstawowej nr 4; budynek przy Olsztyńska 6A, budynek przy ul. Mickiewicza 33 – sala sportowa, natomiast nie zmieni się zakres celów i kierunków działań, które podlegały wcześniejszej strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Planowane działania nie zostały ujęte w aktualnym Programie Rewitalizacji.

Żadne z wymienionych przedsięwzięć nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Podobieństwa wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko w związku z realizacją wykazanych zadań jest niskie, ewentualne oddziaływania będą miały zasięg lokalny, charakter jednorazowy, krótkotrwały i odwracalny.” Opinia PWISWM w Olsztynie

„Projekt dokumentu nie ustala ram dla późniejszych realizacji przedsięwzięć, których usytuowanie, rodzaj i skala mogłyby spowodować znaczące oddziaływanie w odniesieniu do środowiska, stanowić zagrożenia dla tego środowiska lub spowodować wystąpienia ryzyka zdrowia ludzi. Nie występuje również prawdopodobieństwo oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych. Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim realizacji działań związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej na terenie obszaru rewitalizacji. (…) Z uwagi na fakt, że zadania, które będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami, realizacja postanowień w nim zawartych nie powinna spowodować znaczącego oddziaływania na środowisko, wydaje się zasadne uzgodnienie odstąpienia od procedury strategicznej ooś.” Opinia RDOŚ Wydział Spraw Terenowych II w Ełku.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności charakter działań przewidzianych w aktualizacji przedmiotowego dokumentu, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz w oparciu o uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych II w Ełku  i Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka 2016 – 2023”.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku Al. 1 Maja 14 I piętro obok pok. 111;
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku (www.bip.gizycko.pl). 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-01-10
Dokument wytworzony przez: Biuro Projektów (BP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jagoda Nowicka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2017 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Konc
Ilość wyświetleń: 1425
10 stycznia 2017 15:19 (Jagoda Nowicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2017 15:19 (Jagoda Nowicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2017 14:41 (Arkadiusz Konc) - Opublikowanie dokumentu.