Komunikaty

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej przy ul.Warszawskiej w Giżycku.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy

mieszkaniowo – usługowej przy ul.Warszawskiej w Giżycku.

 

            Na podstawie art.17 pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz.U. z 2015r. poz.199, z późn.zm.) oraz art.39 ust.1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz.U. z 2013r. poz.1235)  z a w i a d a m i a m  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul.Warszawskiej w Giżycku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 stycznia 2016r. do 25 stycznia 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, pokój nr 121, w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 stycznia 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku o godz. 15.30.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi mogą być wnoszone:

-     w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

-     w postaci elektronicznej na adres e-mail: urzad@gizycko.pl:

- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub

- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2016r.

 

Burmistrz Miasta Giżycka

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji (WPI)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2015 13:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Jankowska
Ilość wyświetleń: 1783
18 grudnia 2015 13:29 (Dorota Jankowska) - Dodanie załącznika [prognoza_oddzialywania_na_srodowisko__zalgraf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2015 13:29 (Dorota Jankowska) - Dodanie załącznika [prognoza_oddzialywania_na_srodowisko__tekst.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2015 13:22 (Dorota Jankowska) - Dodanie załącznika [zalnr_1__rysunek_planu_projekt_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)