Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Giżycku - termin zgłaszania 31 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA

 

w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu  Rejonowego w Giżycku

 

Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ) oraz w oparciu o wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie ogłaszam nabór kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Giżycku.

 

Rada Miejska w Giżycku wybierać będzie:

3 ławników do Sądu Rejonowego w Giżycku do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników:

Termin zgłaszania kandydatów  upłynie  31 grudnia 2015 roku

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściąganiem  przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

 1. prezes właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia;
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

 

Do zgłaszania kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

 1. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące zgłaszanej osoby – wzór w załączeniu;
 2. oświadczenie kandydata, że korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich oraz, że nie pełni funkcji określonych a art. 159 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych – wzór w załączeniu;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – wzór w załączeniu;
 4. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona – wzór w załączeniu;
 5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika – wzór w załączeniu;
 6. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie  dowodu osobistego.

 

Dokumenty wymienione w pkt 1-5 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Odpis lub zaświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierających imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone  jako pierwsze na liście.

Wzór listy w załączeniu.

 

Zgłoszenie kandydata, które wpłynęły po upływie terminu, tj. po 31 grudnia  2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

 

Formularze, karty zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, (pokój nr 1), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku www.bip.gizycko.pl w zakładce: komunikaty.

Wszelkie informacje udzielane są również po nr 87 7324115.

 

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

          / - /

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.12.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Kazimierz Smolak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2015 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Piotrowicz
Ilość wyświetleń: 1869
04 grudnia 2015 14:30 (Grażyna Piotrowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2015 14:30 (Grażyna Piotrowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2015 14:27 (Grażyna Piotrowicz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)