Komunikaty

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację Festiwalu Muzyki Organowej i Klasycznej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w 2013 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

na przygotowanie i realizację Festiwalu Muzyki Organowej i Klasycznej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w 2013 r. 

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. W związku z faktem, że Zleceniodawca przedmiotu zamówienia planuje przeznaczyć na jego realizację kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, zamówienie będzie realizowane na podstawie Kodeksu Cywilnego, zatem zapytanie ofertowe ma jedynie charakter sondażu rynkowego. 

 

II. Zleceniodawca

 

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

woj. warmińsko-mazurskie 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest: Projekt Organizacji Festiwalu Muzyki Organowej i Klasycznej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w 2013 r. w każdą niedzielę lipca i sierpnia.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia lipiec - sierpień 2013 r.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty

 

1.        Oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta oraz termin ważności oferty.

2.        Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena netto oraz brutto (netto + podatek VAT).

3.        Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty

związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, w tym także

koszty z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.

4.        W ofercie powinna być zawarta informacja o doświadczeniu oferenta w wykonaniu podobnych zleceń.

 

VI. Wymagane elementy oferty

 

Oferta powinna zawierać następujące, obowiązkowe elementy organizacji i programu:

-  koszty realizacji projektu   

-  repertuar (rodzaj muzyki)

- środki promocji projektu

- harmonogram realizacji projektu

 

VII. Termin, miejsce i forma składania ofert

 

1.        Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: liliana.florkiewicz@gizycko.pl  w terminie do dnia  19 grudnia 2012 r. (środa) do godz. 12.00. 

2.        Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.        W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.        Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyn.

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 5.12.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Liliana Florkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2012 14:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dominika Piotrowska
Ilość wyświetleń: 1357
06 grudnia 2012 09:47 (Dominika Piotrowska) - Zmiana danych dokumentu.
06 grudnia 2012 09:45 (Dominika Piotrowska) - Zmiana danych dokumentu.
05 grudnia 2012 14:57 (Dominika Piotrowska) - Zmiana danych dokumentu.