Konkursy na stanowisko

Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury

 

Zarządzenie Nr 133/2015

z dnia 11.09.2015r.

Burmistrza Miasta Giżycka

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. 2012, nr 406 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1. 1. Ogłaszam  konkurs na stanowisko dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury („GCK”).

§2.  1. Powołuję Komisję Konkursową do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora GCK w składzie:

            1)   Roman Łożyński - Przewodniczący Komisji Konkursowej,

            2)   Ryszard Błoszko – Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku

            3)  Cezary Piórkowski – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku

            4)  Mirosław Gostomski – Radny Rady Miejskiej w Giżycku

            5)  Mariusz Sikorski – Orkiestra Wojskowa w Giżycku

            6)  Małgorzata Kulas – Szyrmer – Urząd Miejski w Giżycku

            7)  Arkadiusz Połojański – Sekretarz Miasta

      2. Regulamin i zasady przeprowadzenia konkursu określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

     

§3. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    

    BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA

                   / - /

    Wojciech Karol Iwaszkiewicz

 


Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 133/2015

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 11.09.2015r.

 

 

Regulamin i zasady przeprowadzenia Konkursu na stanowisko dyrektora

Giżyckiego Centrum Kultury

 

 

 

  1. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim uczestniczyć każdy, kto spełnia kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie.
  2. Członkiem Komisji Konkursowej nie może być osoba przystępująca do konkursu albo osoba pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym bądź faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności.
  3. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji.
  4. Postępowanie konkursowe składa się z II etapów:

1)    etap I – ocena formalna

a)    sprawdzenie przez Komisję Konkursową spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych wskazanych w ogłoszeniu o konkursie;

b)    do II etapu dopuszczeni zostaną wskazani przez Komisję Konkursową kandydaci, spełniający kryteria formalne;

2)    etap II – ocena merytoryczna

a)    rozmowa kwalifikacyjna Komisji Konkursowej z kandydatami dopuszczonymi do II etapu, uwzględniająca:

- analizę i omówienie przedstawionej koncepcji działalności GCK (programowej i finansowej),

- wiedzę merytoryczną z zakresu działalności samorządowych instytucji kultury, prawa pracy, zamówień publicznych.

5. Z czynności Komisji Konkursowej sporządza się protokół, uwzględniający wszystkie etapy postępowania konkursowego.

6. Konkurs może zostać na każdym etapie unieważniony bez podania przyczyny.

7. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem powołania dyrektora GCK albo unieważnienia konkursu.

8. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają:

     - postanowienia  wynikające z treści ogłoszenia o naborze, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia,

     - postanowienia rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. z 2004r. Nr 154, poz. 1629),

 

 BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA

                / - /

  Wojciech Karol Iwaszkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Załącznik nr 2

   do zarządzenia nr 133/2015

Burmistrza Miasta Giżycka

         z dnia 11.09.2015r.

 

Giżycko, 11.09.2015r.

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

BURMISTRZA

MIASTA GIŻYCKA

 

 

O KONKURSIE NA STANOWISKO

 DYREKTORA GIŻYCKIEGO CENTRUM KULTURY

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. 2012, nr 406 ze zm.), rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. z 2004r. Nr 154, poz. 1629) ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury:


I. Instytucja kultury:

                                  Giżyckie Centrum Kultury

                       z siedzibą w Giżycku, ul. Konarskiego 8, 11- 500 Giżycko

              NIP 845 -10 -33 - 603

II. ZAKRES ZADAŃ


  1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Giżyckiego Centrum Kultury oraz zatrudnionych w nim pracowników.

     2.  Koordynowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Miejskiej Giżycko.

     3. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania kultury.

    4.  Przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe zabezpieczenie mienia Giżyckiego Centrum Kultury.

      5.  Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Giżyckiego Centrum Kultury.


III. WYMAGANIA

1)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

2)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

3)    wykształcenie wyższe magisterskie – preferowane wykształcenie artystyczne, pedagogiczne, humanistyczne;

4)    brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)     udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3–letni na stanowiskach kierowniczych;

6)    złożenie w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie pełnego kompletu dokumentów;

7)    znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania instytucji kultury, w tym:

a)    ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktów wykonawczych,

b)    ustawy o finansach publicznych,

c)    prawo zamówień publicznych,

d)    kodeks pracy;

8)    umiejętności menedżerskie i organizatorskie;

9)    doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. koncepcja autorska działalności Giżyckiego Centrum Kultury (programowa i finansowa) – maksymalnie do 15 stron maszynopisu;
  2. pisemne zgłoszenie do konkursu (podanie oraz życiorys zawodowy), zawierające oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury;
  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje oraz staż pracy;
  4. kwestionariusz osobowy;
  5. oświadczenie o niekaralności oraz stanie zdrowia;
  6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

 

 V. INFORMACJE DODATKOWE

1. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GIŻYCKIEGO CENTRUM KULTURY” oraz podanym adresem do korespondencji  - na adres Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14 – Sekretariat Burmistrza Miasta Giżycka.

2. Nieprzekraczalny termin składania ofert:  16 października 2015r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Giżycku. Zgłoszenia wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Przez złożenie dokumentów aplikacyjnych kandydat wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.

4. Wybrany w wyniku konkursu kandydat zostanie powołany, z zastrzeżeniem ust.5,  na stanowisko dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury i zostanie zawarta umowa na czas oznaczony  - 6 lat.

5. Przed powołaniem dyrektora Burmistrz Miasta Giżycka zawiera z kandydatem odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności Giżyckiego Centrum Kultury oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

6. Czynności rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Giżycka.

7. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków – 30 dni od wyznaczonej daty składania wniosków.

8. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają:

a)  postanowienia zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 133/2015 z dnia 11.09.2015r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury, w  tym Regulamin i zasady przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury,

b) przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. 2012, nr 406 ze zm.),

c) przepisy rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. z 2004r. Nr 154, poz. 1629).

9. Wszelkich informacji o konkursie, w tym o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności GCK - udziela Sekretarz Miasta – Arkadiusz Połojański - e-mail: sekretarz@gizycko.pl

       BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA

                      / - /

        Wojciech Karol Iwaszkiewicz


Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.09.2015
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Połojański
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 września 2015 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Piotrowicz
Ilość wyświetleń: 4081
11 września 2015 14:16 (Grażyna Piotrowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2015 14:13 (Grażyna Piotrowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)