Strategia rozwoju

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Giżycka na lata 2015-2020Drodzy Mieszkańcy! 

Z przyjemnością informujemy, że Miasto Giżycko przystąpiło do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy. Plan pozwoli określić kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, którego głównymi założeniami są: zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza w gminie.

 

Korzyści dla Mieszkańców i Miasta

· znaczące podniesienie szansy dla miasta i mieszkańców na pozyskiwanie dofinansowania ze środków krajowych i środków Unii Europejskiej, na m.in. takie działania jak: termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, zmniejszenie energochłonności oświetlenia ulicznego i wiele innych.

· realna poprawa stanu środowiska jakości życia Mieszkańców.

 

Ankieta

Aby jak najlepiej rozpoznać potrzeby i możliwości Miasta konieczna jest inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach mieszkalnych w mieście, poprzez wykonanie badania ankietowego. W związku z tym do 21 sierpnia 2015 r. mieszkańcy mogli wypełniać ankietę dla budynków mieszkalnych i ankietę dla budynków i lokali wykorzystywanych przy działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.gizycko.pl/ankieta-w-ramach-opracowywania-planu-gospodarki-niskoemisyjnej.html)

 

Karta projektu

W ramach prac nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta G przygotowaliśmy wzór karty projektu do zgłaszania planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu niskiej emisji, odnawialnych źródeł energii lub innych zagadnień odnoszących się do ochrony środowiska, które miałyby być uwzględnione w projekcie dokumentu. Karty projektu można było zgłaszać do 30 września 2015 roku. Więcej informacji wraz z formularzem karty na stronie: http://www.gizycko.pl/warto-planowac-energetycznie-w-gizycku.html)


Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Giżycka na lata 2015-2020

Ogłoszenie wraz załącznikami w BIP [link do strony obwieszczenia]


Spotkanie konsultacyjne "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej": [link do artykułu]


Plan gospodarki niskoemisyjnej Giżycka przyjęty

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informujemy o podjęciu przez Radę Miejską w Giżycku Uchwały Nr XVII/131/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Giżycka na lata 2015-2020”.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią Planu oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Giżycku.

 

Treść uchwały wraz z zatwierdzonym Planem 

 

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaopiniował pozytywnie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020 (wersja dokumentu z dnia 17-12-2015 r.).

Zaświadczenie z dnia 30.03.2016 r. dostępne jest na stronie: http://www.bip.gizycko.pl na stronie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Giżycka na lata 2015-2020

 

Sprawę prowadzi:

Urząd Miejski - Biuro Projektów

Jagoda Nowicka

tel. 87 732 41 66 

e-mail jagoda.nowicka@gizycko.pl

 

Dziękujemy Mieszkańcom za pomoc w przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Giżycka na lata 2015-2020!

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Biuro Projektów (BP)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 października 2015 08:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jagoda Nowicka
Ilość wyświetleń: 2808
27 stycznia 2017 12:13 (Jagoda Nowicka) - Dodanie załącznika [wniosek_do_rdos.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 stycznia 2017 12:13 (Jagoda Nowicka) - Dodanie załącznika [wniosek_do_pwis.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 stycznia 2017 11:57 (Jagoda Nowicka) - Dodanie załącznika [zakres_rdos_pgn_gizycko.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)