Uchwały Rady

Uchwała nr XXVII/76/2012 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Gizyckiemu z dnia 18 grudnia 2012r.

 Uchwała  nr XXVII/76/2012

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 18 grudnia 2012r.

 

 

w sprawie  udzielenia pomocy  Powiatowi Giżyckiemu.

 

                Na podstawie art.18 ust. 1 w związku art. 10 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. l591, Dz.U.2002, Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz.558; Nr 113 poz. 984;  Nr 154, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806;  z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

Zezwala się na udzielenie pomocy finansowej  Powiatowi Giżyckiemu w zakresie realizacji zadania: Przebudowa Al. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do granicy miasta.

 

Pomoc, o której mowa w pkt. 1  obejmuje przygotowanie i realizację wspólnego projektu oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

§2

Na realizację zadania publicznego określonego w § 1 przeznacza się kwotę określoną w budżecie Miasta.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

                                                                                                             

Przewodnicząca Rady

 

            Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.12,.2012r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2012 09:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1173
21 grudnia 2012 09:24 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu.