Zarządzenia

Zarządzenie Nr 247/2009 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29 października 2009 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 rok

 

Z a r z ą d z e n i e   Nr  247/2009

B u r m i s t r z  a    M i a s t a   G i ż y c k a

z  dnia  29 października 2009  roku

 

w  sprawie: zmiany  budżetu  gminy  na  2009 rok

 

             Na  podstawie  Uchwały  Nr XXVII/91/08 Rady  Miejskiej  w  Giżycku  z  dnia  18 grudnia  2008 roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  Giżycka   na  2009  rok  oraz  art.188 ust.1pkt.1 ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005  roku  o  finansach  publicznych (Dz.U. z 2005 r  Nr 249,poz.2104, ze zm.) Burmistrz  Miasta zarządza co  następuje:

                                                             

§ 1.

 

Dokonuje  się  zmian  w  budżecie  miasta  Giżycka  na  rok  2009  uchwalonym  Uchwałą  Nr XXVII/91/08  Rady  Miejskiej  w  Giżycku  z  dnia  18 grudnia  2008  roku  poprzez:

1.Dokonanie  zmiany planu   dochodów  budżetowych  i   wydatków  budżetowych  zgodnie  z 

   załącznikiem  nr 1 do niniejszego  zarządzenia.

2. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie  100.000  zł.

3. Dochody  i  wydatki  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  i  innych 

    zadań  zleconych  odrębnymi  ustawami  przedstawia  załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

1.Budżet  po  dokonanych  zmianach  wynosi:

    Plan  dochodów  budżetowych                              -  74.399.429 zł

    Plan  wydatków  budżetowych                              -  93.236.089 zł.

2.Źródłami  pokrycia  deficytu  budżetowego  w  wysokości  18.836.660 zł są:

  -  kredyty i pożyczki                                               -  14.245.147 zł

  -  wolne  środki   wynikające  z  rozliczenia

      kredytów  i  pożyczek  z  lat  ubiegłych             -   4.591.513 zł.

 

§ 3.

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  podlega  ogłoszeniu.

 

 Burmistrz Miasta

/-/

Jolanta  Piotrowska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.10.2009
Dokument wytworzony przez: Wydział Finansowo-Księgowy (FK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Ołoszczyńska - Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 listopada 2009 10:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1473
04 grudnia 2009 15:13 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
02 listopada 2009 10:18 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika.
02 listopada 2009 10:17 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.