Zarządzenia

Zarządzenie Nr 147/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 20 października 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Z a r z ą d z e n i e   Nr   147/2008

B u r m i s t r z  a    M i a s t a   G i ż y c k a

z  dnia 20 października 2008  roku

 

w  sprawie: zmiany  budżetu  gminy  na  2008  rok

 

             Na  podstawie  Uchwały  Nr XVI/111/07 Rady  Miejskiej  w  Giżycku  z  dnia  28 grudnia  2007 roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  Giżycka   na  2008  rok  oraz  art.188 ust.1pkt.1 ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005  roku  o  finansach  publicznych (Dz.U. z 2005 r  Nr 249,poz.2104, ze zm.) Burmistrz  Miasta zarządza co  następuje:

                                                             

§ 1.

 

Dokonuje  się  zmian  w  budżecie  miasta  Giżycka  na  rok  2008  uchwalonym  Uchwałą  Nr XVI/111/07  Rady  Miejskiej  w  Giżycku  z  dnia  28 grudnia  2007  roku  poprzez:

1.Dokonanie  zmiany planu   dochodów  budżetowych  i   wydatków  budżetowych  zgodnie  z 

   załącznikiem  nr 1 do niniejszego  zarządzenia.

2. Rozdysponowanie  rezerwy ogólnej i dokonanie zmiany planu wydatków  budżetowych  zgodnie z

    załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Dochody  i  wydatki  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  i  innych 

    zadań  zleconych  odrębnymi  ustawami  przedstawia  załącznik  nr  2  do  niniejszego  zarządzenia.

 

§ 2.

 

1.Budżet  po  dokonanych  zmianach  wynosi:

    Plan  dochodów  budżetowych                              -  67.659.001 zł

    Plan  wydatków  budżetowych                              -  80.592.460 zł.

2.Źródłami  pokrycia  deficytu  budżetowego  w  wysokości  12.933.459 zł są:

   - kredyty i pożyczki                                                -   4.595.000 zł

   - wolne  środki   wynikające  z  rozliczenia

      kredytów  i  pożyczek  z  lat  ubiegłych              -   8.338.459 zł.

 

§ 3.

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  podlega  ogłoszeniu.

 

Burmistrz  Miasta

/-/

Jolanta  Piotrowska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.10.2008
Dokument wytworzony przez: Wydział Finansowo-Księgowy (FK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Ołoszczyńska - Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 października 2008 12:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1449
29 października 2008 12:13 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
29 października 2008 12:11 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika.
29 października 2008 12:09 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.