Zarządzenia

Zarządzenie Nr 248/2006 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 24 października 2006 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 40/2003 Burmistrza Miasta Giżycko z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie określenia stawki bazowej czynszu z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Zarządzenie nr 248/2006
Burmistrza Miasta Giżycko
z dnia 24 października 2006 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/2003 Burmistrza Miasta Giżycko z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie określenia stawki bazowej czynszu z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy


Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 roku Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
W Zarządzeniu nr 40/2003 Burmistrza Miasta Giżycko z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie określenia stawki bazowej czynszu z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy po § 3 dodaje się § 31 w brzmieniu:
„Ulepszenia lokalu wykonane za zgodą wynajmującego na wyłączny koszt i staraniem najemcy dokonane po objęciu lokalu w najem nie wpływają na zmianę wysokości zniżek stawki bazowej czynszu wyszczególnionych w załączniku Nr 1.”

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta
/ - /
Jolanta Piotrowska

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 926