Aktualności

OBWIESZCZENIE o planowanych konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania oraz zasad działania Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji

O B W I E S Z C Z E N I E


BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY WS. ZASAD WYZNACZANIA ORAZ ZASAD DZIAŁANIA GIŻYCKIEGO KOMITETU REWITALIZACJI.

 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Miasta Giżycka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania oraz zasad działania Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji.


Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 17.10.2016 roku do 15.11.2016 roku:

  • w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy zamieszczony na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Giżyckiego
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku w Biurze Projektu godzinach pracy Urzędu.


Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego tej części miasta gdzie zachodzą negatywne zjawiska społeczne, przestrzenne oraz gospodarcze poprzez podejście do tych zagadnień kompleksowo. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych oraz gospodarczych.

Po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca przebieg tego procesu, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Po uchwaleniu przez Radę Miejską w Giżycku uchwały dot. Zasad wyznaczania oraz zasad działania Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji, uruchomiony zostanie nabór na kandydatów do wskazanego komitetu, a następnie zostanie on powołany w drodze Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka.

 

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2016 08:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jagoda Nowicka
Ilość wyświetleń: 1439
10 października 2016 11:11 (Jagoda Nowicka) - Opublikowanie dokumentu.
07 października 2016 08:51 (Jagoda Nowicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
07 października 2016 08:50 (Jagoda Nowicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)