Komisja Doraźna (Statutowa) Kadencja 2010 - 2014

Informacje

Uchwała nr V/19/10
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Giżycku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 55 ust. 2 Statutu Miasta Giżycka przyjętego uchwałą nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie Statutu Miasta Giżycka (Dz. Urz. Woj. Warmińsko Mazurskiego z 2003r. Nr 52 poz. 734) zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/33/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Giżycka (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2003r. Nr 81, poz. 1164); Nr XXXI/53/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Giżycka (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2005r. Nr 63, poz. 917) oraz Nr VI/23/07 z dnia 2 marca 2007r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Giżycka (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2007r. Nr 52, poz. 827)
Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1
1. Powołuje się komisję doraźną, zwaną dalej „Komisją Statutową” w składzie:
1) Małgorzata Czopińska
2) Wojciech Iwaszkiewicz
3) Andrzej Jelec
4) Jan Sekta
5) Andrzej Szocik

2. Celem Komisji Statutowej jest:
1)dokonanie analizy treści Statutu Miasta Giżycka;

2)zaktualizowanie oraz ujednolicenie treści Statutu Miasta Giżycka;

3) opracowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie Statutu Miasta Giżycka;

§ 2
1.Do trybu pracy Komisji Statutowej zastosowanie mają przepisy §7 ust. 2; §55 ust. 4; §56 ust. 1-3 Statutu Miasta Giżycka.
2.Komisja Statutowa powołana zostaje na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przyjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawie Statutu Miasta Giżycka lub zmiany Statutu Miasta Giżycka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Skład

Przewodniczący komisji

Członek komisji

Członek komisji

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 września 2010 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 424670
19 października 2020 13:21 (Krystyna Gruszecka-Rosłoń) - Aktualizacja danych członka komisji: Członek Komisji Doraźnej ds Rozwoju Sportu do 14.10.2020 r..
08 października 2020 09:50 (Krystyna Gruszecka-Rosłoń) - Dodanie członka komisji: Członek Komisji Doraźnej ds Programu Rozwoju Sportu.
08 października 2020 09:50 (Krystyna Gruszecka-Rosłoń) - Dodanie członka komisji: Członek Komisji Doraźnej ds Rozwoju Sportu.