Przetargi

Sprawowanie nadzoru autorskiego na zadaniu: Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem na samochody osobowe wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Sikorskiego w Giżycku

 

Zaproszenie

 

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego

wartości szacunkowej do 30 000€

  

Nazwa zamówienia: 

Sprawowanie nadzoru autorskiego na zadaniu: Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem na samochody osobowe wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Sikorskiego w Giżycku

 

 1.     Informacje wprowadzające

1.1     Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na rzecz Zamawiającego na zadanie pn.: Sprawowanie nadzoru autorskiego na zadaniu: Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem na samochody osobowe wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Sikorskiego w Giżycku.

a)       Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

b)      Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

1.2     Dane Zamawiającego:

a)       konto bankowe:                                   Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko 

b)      nr konta bankowego:                           42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

c)       NIP:                                                    845-19-51-457

d)      adres do korespondencji:                      Urząd Miejski w Giżycku

                                                                    al. 1 Maja 14

                                                                    11 – 500 Giżycko

e)       znak postępowania:                             WPI.7011.19.3.2019.MB

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się powyższym znakiem.

1A. INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH.

  1. Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne: do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

-        administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycka, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;

-        inspektorem ochrony danych osobowych powołany przez administratora jest Pan Tomasz Skibiński (NT Group sp. z o.o., Al. Kościuszki 39, Łódź), e-mail: info@ntg.pl tel. (42) 655 33 77;

-        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty);

-        odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

-        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres archiwizacji;

-        obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

-        w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

-        posiada Pani/Pan:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-        nie przysługuje Pani/Panu:

  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

2.     Opis przedmiotu zamówienia

2.1.   Zadanie obejmuje:

Sprawowanie nadzoru autorskiego na zadaniu: Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem na samochody osobowe wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Sikorskiego w Giżycku.

2.2.   Podstawowy zakres zadania obejmuje:

-        reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją techniczną, 

-        udział w komisjach i naradach technicznych na żądanie Inwestora,

-        analiza pisemna przedstawionych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę, przewidzianych do użycia równoważnych materiałów budowlanych,

-        współpraca bieżąca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcą przy poszczególnych etapach realizacji robót branżowych celem niedopuszczenia do przerw                   w robotach,

-        uzupełnianie szczegółów dokumentacji i instrukcji dodatkowych dla potrzeb Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy,

-        uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Wykonawcę lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3.   Dokumentacja techniczna i przetargowa znajduje się na stronie Zamawiającego:

http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/494832/budowa_budynku_mieszkalnego_wielorodzinnego_przy_ul_sikorskiego_

2.4.   Wykonawca zapewni na czas realizacji zamówienia personel posiadający odpowiednie  uprawnienia budowlane w :

-        branży architektonicznej,

-        branży konstrukcyjno-budowlanej,

-        branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  wodociągowych i kanalizacyjnych,

-        branży instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

-        specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

2.5.   Zaleca się aby Wykonawca odwiedził i zbadał plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu ofert gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji ponosi Wykonawca.

3.     Termin i miejsce wykonania zamówienia

3.1     Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do momentu odbioru końcowego robót poprzedzonego uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Szacowany okres zakończenia inwestycji – 620 dni od podpisania umowy na roboty budowlane, tj. 28.08.2021r.

3.2     Miejsce wykonania zamówienia – ul. Sikorskiego w Giżycku, dz. nr 2-437/41, 2-437/42, 2-433.

4.     Zawartość oferty

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:   

-        Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1 do zaproszenia,

5.     Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest : 

- Michał Babiak - Starszy Inspektor, WPI, UM Giżycka,

tel. 87 73 24 120, e-mail: michal.babiak@gizycko.pl

6.     Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

6.1 . Termin składania ofert upływa dnia 07.02.2020 roku o godz. 1000.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

6.2 . Forma składania ofert:

a)       na adres poczty elektronicznej podanej w pkt. 5, z nazwą zamówienia w tytule wiadomości. Oferta powinna mieć formę jednego, nieedytowalnego pliku oraz zostać wysłana z żądaniem potwierdzenia odczytania, lub

b)      w zamkniętym i opisanym opakowaniu w p. 7, UM Giżycka, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

Opis powinien zawierać nazwę zamówienia oraz dane kontaktowe oferenta.

 

6.3  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2020, o godz. 1020 w siedzibie Wydziału Planowania i  Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.

7.     Opis kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis określania ceny

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

80 pkt.

Doświadczenie

20 pkt.

 

7.1 Kryterium – cena (Co):

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona wg następującego wzoru:   

Co=Cmin/Cb× 80pkt.

gdzie:

Co – ilość punktów badanej ceny oferty,

Cmin – cena oferty najniższej,

Cb – cena oferty badanej,

7.2 Kryterium – doświadczenie (D):

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium doświadczenia (D) zostanie przyznana zgodnie z ilością wykonanych dokumentacji projektowych na budowę budynku wielorodzinnego w ciągu ostatnich 5 lat (do stadium uzyskania pozwolenia na budowę włącznie) zgodnie z następującym wzorem:

-      0 dokumentacji - 0 pkt,

-      1-2 dokumentacje - 10 pkt,

-      ≥3 dokumentacji - 20 pkt,

UWAGA!     

W przypadku nie podania przez Wykonawcę w „Formularzu oferty cenowej” ilości wykonanych w/w dokumentacji projektowych Zamawiający do oceny oferty przyjmie, że Wykonawca nie wykonał żadnej dokumentacji.

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 3 Formularza cenowego oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia).

7.3 Wynik całkowity

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:   

 

Σo = Co + D , 

gdzie:

Σo – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Coilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

D – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Liczba pobytów na budowie”

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie
wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej
zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

8.     Postanowienia końcowe

8.1     Zamawiający zastrzega prawo do:

a)       zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

b)      żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

c)       swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

d)      zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)       odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

f)       wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

g)      Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym.

8.2     Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a)       z którym  zerwał umowę z jego winy,

b)      któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)       który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego

Zapisy pkt. 8.2 ppkt. a), b), c) dotyczą  okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

8.3  Okres związania ofertą: 21 dni od daty terminu składania ofert.

9.     Załączniki

9.1     Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:

a)       załącznik nr 1 do zaproszenia   -           Formularz oferty cenowej, 

b)      Załącznik nr 2 do zaproszenia   -           Projekt umowy,

Zaproszenie wraz z załącznikami zawiera __ ponumerowanych stron.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2020 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 472
10 lutego 2020 12:48 (Michał Babiak) - Dodanie załącznika [zawiadomienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2020 15:04 (Michał Babiak) - Opublikowanie dokumentu.
29 stycznia 2020 15:03 (Michał Babiak) - Dodanie załącznika [zaproszenie_wraz_z_zalacznikami.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)