Przetargi

MOSiR- sprzedaż elementów maty zapaśniczej

PRZETARG OFERTOWY

NA SPRZEDAŻ ELEMENTÓW MATY ZAPAŚNICZEJ

 

ORGANIZATOR PRZETARGU

Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5

 

II. PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiotem przetargu ofertowego  jest sprzedaż elementów 30-letniej maty zapaśniczej.

2. Maty zlokalizowane są w sali gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 33A w Giżycku.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz podpisana przez oferenta.
 3. Oferta powinna zawiera również dane niezbędne do wystawienia faktury VAT                    za sprzedaż mat.
 4. Całość należy umieścić w zamkniętej kopercie. Oznakowanie koperty powinno zawierać:

            a)      nazwę i adres organizatora przetargu;

            b)      nazwę, adres i numer telefonu oferenta,

            c)      koperta winna być opatrzona dopiskiem „Nie otwierać przed 20.12.2019 r.

                     godz.11.00”.

 1. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w dokumenty.
 2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta.
 3. Każdy z oferentów ma prawo uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert.                               W trakcie publicznego otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy oferentów,     a także informacje dotyczące ceny.
 4. MOSiR zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

IV. KRYTERIA OCENY OFERTY

 1. Kryterium wyboru oferty – 100% cena  
 2. Wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą cenę.
 3. Cenę wywoławczą (minimalną) ustala się na 140,00 zł. brutto                                      (słownie zł: sto czterdzieści 00/100)

VI. WYJAŚNIENIA

Osobą do kontaktu w sprawie sprzedaży mat jest Dyrektor MOSiR Marian Mieńko,

tel. 500 080 893.

 

 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć/wysłać na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Moniuszki 5

11-500 Giżycko

(liczy się data i godzina wpływu do biura MOSiR) do dnia 20.12.2019 r. do godz. 11.00.

VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu  dnia 20.12.2019 r. o godz. 11.00. Otwarcie ofert jest jawne.
 2. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora MOSiR

w Giżycku.

 1. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni nie później niż 2 dni robocze           po zakończeniu pracy Komisji Przetargowej.

 

 

Oferty niezgodne z warunkami przetargu zostaną odrzucone !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.12.2019
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2019 10:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 445
18 grudnia 2019 10:41 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)