Przetargi

Dyrektor MOSiR ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezownową dzierżawę stanowisk 1-5 na terenie Plaży Miejskiej przeznaczonych na sprzedaż pop-cornu, waty cukrowej, wykonywanie warkoczyków afrykańskich i tatuaży z henny.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ STANOWSIK HANDLOWYCH

NA PLAŻY MIEJSKIEJ

 

 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony                    na sezonową dzierżawę gruntu pod stanowisko na Plaży Miejskiej oznaczone na planie                              w załączniku nr 1 jako:

a)      stanowisko  nr 1 – malowanie tatuaży henną

b)      stanowisko nr 2 – warkoczyki afrykańskie

c)      stanowisko nr 3 -  wata cukrowa, pop-corn

d)      stanowisko nr 4 - warkoczyki afrykańskie

e)      stanowisko nr 5 – malowanie tatuaży henną

Każde stanowisko  ma wymiary ok. 1 m².

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy                         ul. Moniuszki 5  w dniu 29.03.2019 r. o godz. 1000 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu dzierżawy.
 2. Okres dzierżawy będzie trwał od 01.05.2019 do 31.08.2019 r. 
 3. Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka  na Plaży Miejskiej oznaczonej nr geod. działki 535/2.
 4. Teren nie posiada żadnych przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych i takich przyłączy                nie będzie można wykonać.
 5.  Dzierżawa gruntu jest bez prawa do zabudowy. Niedotrzymanie tego warunku skutkuje rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy.
 6. Wysokość stawki wywoławczej czynszu netto z tytułu dzierżawy ustala się  na kwotę 1 000,00zł.
 7. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100,00 zł.
 8. Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT.
 9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100,00zł.                          (z podaniem numeru stanowiska na jakie wpłacamy wadium) na konto Miejskiego Ośrodka Sportu                      i Rekreacji w Giżycku Nr 95 1240 5787 1111 0010 5868 4222 do dnia 28.03.2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków  na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu                         i Rekreacji w Giżycku.
 10. Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
 11. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwracane są niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. 
 12.  Podatek od  dzierżawionego gruntu dzierżawca ma obowiązek opłacić bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego.
 13. Termin wniesienia czynszu –15.04.2019 r.
 14. Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

    podać komisji przetargowej dane:

           a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP,

           b)   w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek  

                 organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP

- okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału

w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby  fizyczne dodatkowo odpis z właściwego   

 rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartym  

               w ogłoszeniu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.

 

 1. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie do 10.04.2019 r.
 2. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na dzierżawcy.
 3. Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu    

             bez podania przyczyny.

 1. Zastrzega się, że dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec MOSiR Giżycko roszczeń związanych                  z ewentualną likwidacją przejścia dla pieszych w poziomie szyn kat. E

             w km151,733 – prowadzącego z ul. Gen J. Zajączka przez tory kolejowe na teren

             Plaży Miejskiej  w Giżycku.

 1. Ogłaszający zastrzega, że w obrębie Plaży Miejskiej może ogłosić przetarg na tego typu                           lub podobne punkty handlowe, a dzierżawca nie będzie z tego tytułu występować z  roszczeniem  wobec wydzierżawiającego.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.03.2019
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 marca 2019 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 668
12 kwietnia 2019 13:42 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [robert_sidorski.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 kwietnia 2019 13:41 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Usunięcie załącznika [informacja_sidorski.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 kwietnia 2019 13:41 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Usunięcie załącznika [robert_sidorski.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)