Przetargi

MOSiR - Przetarg na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw: terenu rekreacyjno- sportowego dla dzieci.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w okresie od 01.05.2019 r. do 30.09.2020 r. z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw: terenu rekreacyjno- sportowego dla dzieci.

Przetarg będzie miał charakter dwuetapowy:

 I etap - złożenie koncepcji zagospodarowania  terenu  rekreacyjno- sportowego

              dla dzieci – termin do dnia 26.02.2019 r. w siedzibie MOSiR w Giżycku.

 

II etap – ustna licytacja  wysokości czynszu dzierżawnego.

 

W ramach I etapu MOSiR dokona weryfikacji zgłoszonych koncepcji i dopuści do II etapu oferty spełniające warunki przetargu.

O terminie  II etapu (licytacji) dopuszczeni oferenci zostaną powiadomieni pisemnie co najmniej 5 dni przed datą licytacji.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5.

Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka na Plaży Miejskiej oznaczonej nr geod. działek 535/2

Powierzchnia do zagospodarowania:  550 m² /załącznik nr 1/

Teren dzierżawy nie posiada żadnych przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.

 

Na powyższym terenie obowiązuje zakaz używania stołów do gry w cymbergaja itp. oraz  prowadzenia działalności gastronomicznej i handlowej.

 

Wysokość stawki wywoławczej czynszu netto z tytułu dzierżawy ustala się  na kwotę

42 200,00 zł. netto za cały okres dzierżawy.

 

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100 zł.

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona

o  należny podatek VAT. 

Do obowiązków dzierżawcy będzie należało uiszczanie podatku od nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000 zł.

na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku Nr 95 1240 5787 1111 0010 5868 4222 nie później niż do dnia 26.02.2019 r. z dopiskiem: „ plac zabaw teren rekreacyjno- sportowy”

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku.

Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwracane są niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

Termin  zapłaty czynszu: 29.04.2019 r. oraz 30.04.2020 r. w dwóch równych ratach.

Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem  niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

- podać komisji przetargowej dane:

a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL,

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

-  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić  ewentualne pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi                   w ogłoszeniu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.

Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wydzierżawiającego, jednak nie później niż do 28.04.2019 r., pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy dzierżawy.

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na dzierżawcy.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, co nie wymaga uzasadnienia.

Zastrzega się, że dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec MOSiR Giżycko roszczeń związanych z ewentualnym remontem przejścia dla pieszych w poziomie szyn kat. E w km 151,733 – prowadzącego z ul. Gen. J. Zajączka przez tory kolejowe na teren Plaży Miejskiej w Giżycku.

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.02.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lutego 2019 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 876
11 marca 2019 13:33 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [informacja__plac_zabaw_teren_rekreacsport.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lutego 2019 14:23 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_teren_rekreacyjnosportowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lutego 2019 14:22 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)