Przetargi

MOSIR - PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE ZAJĘĆ REKREACYJNYCH

MOSIR - PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM                                NA PROWADZENIE ZAJĘĆ REKREACYJNYCH

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG                         NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ  Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE ZAJĘĆ
REKREACYJNYCH

 

I.  ORGANIZATOR  PRZETARGU

Nazwa:    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres:      11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5

NIP:          845 16 91 482

Strona internetowa:     www.lodowiskogizycko.pl

 

II. PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem 75m² powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na
      prowadzenie zajęć rekreacyjnych.

2. Miejsce przeznaczone do wynajmu zlokalizowane jest w Mazurskim Centrum Sportów
      Lodowych w Giżycku, przy ul. Królowej Jadwigi 7d, na I-szym piętrze: sala fitness-przylegająca 
      do pomieszczenia kawiarni

3. Okres na jaki będzie zawarta umowa najmu: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
     wg ustalonego z Kierownikiem Lodowiska harmonogramu zajęć.

4. Dbanie o należyty stan techniczny wynajmowanej sali należy do Wynajmującego. Naprawy
     wszelkich uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania sali zastaną pokryte
     przez Wynajmującego.  

5. Wszelkie koszty związane z technologiczno-technicznym przygotowaniem sali do zajęć ponosi
    Wynajmujący.

6. Wynajmujący nie może podnajmować przedmiotu przetargu innym użytkownikom.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz być podpisana przez osobę do
      tego upoważnioną. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę podpisującą. 
    W przypadku dostarczenia kopii dokumentu winna być ona potwierdzona za zgodność 
      z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

3. Całość należy umieścić w zamkniętej kopercie. Oznakowanie koperty powinno zawierać:

a) nazwę i adres organizatora przetargu,

b) nazwę, adres, numer telefonu oferenta oraz adres  e-mail,

c) koperta winna być opatrzona dopiskiem „Nie otwierać przed 05.12.2018 r. godz. 10.00”.

4. Oferent może wycofać złożoną ofertę, składając pisemne oświadczenie woli
        organizatorowi przetargu, nie później niż do dnia 05.12.2018 r., do godz. 9.00.

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę do tego 
     upoważnioną.

6. Każdy z Oferentów ma prawo uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W trakcie
      publicznego otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Oferentów, a także informacje
      dotyczące ceny najmu. Po zamknięciu publicznego otwarcia ofert nastąpi część
      niejawna przetargu - ocena ofert.

7. Po zakończeniu oceny ofert MOSiR niezwłocznie powiadomi mailowo uczestników przetargu
     o jego wyniku albo o jego unieważnieniu.

8. MOSiR zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

9. MOSiR zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także zmiany warunków
    przetargu.

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

Oferent przystępujący do przetargu na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć rekreacyjnych  zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

a)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
     działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
     ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
     terminu składania ofert,

 

V. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Kryterium wyboru oferenta jest cena netto wynajmu sali w miesiącu.

2. Wygrywa oferta z najwyższą stawką netto za przedmiot najmu  (nie niższa jednak niż cena
    wywoławcza).

3. Minimalną cenę wywoławczą – za miesięczny najem sali do zajęć rekreacyjnych - ustala się 

    w wysokość 300,00  zł. netto.

 

 

 

VI. WYJAŚNIENIA

1. Oferent może zwracać się z prośbą o wyjaśnienia dotyczących wszelkich wątpliwości związanych
    ze sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując zapytanie na piśmie,  najpóźniej na 2 dni
    przed upływem terminu składania ofert.

2. Oferent może przed złożeniem oferty zapoznać się z miejscem najmu.

3. Do kontaktów z Oferentami w sprawie postępowania upoważniony jest:

  Kierownik Lodowiska – Roman Chomicz (od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00-15:00,   
    tel. 530 283 777).

 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać na adres Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (liczy się data i godzina wpływu do biura MOSiR-u) lub złożyć osobiście w siedzibie MOSiR-u, ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko, do dnia 05.12.2018 r.,  do godz. 10.00

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się
    w siedzibie organizatora przetargu 05.12.2018 o godz. 10.00. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora MOSiR w Giżycku.

3. O wyborze oferty Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, w wiadomości e-mail.

 

IX. ZAWARCIE UMOWY

1. Podpisanie umowy nastąpi nie później niż 15.12.2018 r.

2. Oferty niezgodne z warunkami przetargu zostaną odrzucone.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.11.2018
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2018 11:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 723
21 listopada 2018 15:23 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2018 15:22 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2018 11:39 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)