Przetargi

Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury /termin składania ofert do 18 września 2015 r., godz. 10.00 - Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, pok. 3, 11-500 Giżycko /

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gizyckiecentrumkultury.pl


Giżycko: Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury
Numer ogłoszenia: 225684 - 2015; data zamieszczenia: 01.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Giżyckie Centrum Kultury , ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 428 43 26, faks 0-87 428 16 37.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizyckiecentrumkultury.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury. Przedmiotowy budynek znajduje się przy ul. Konarskiego 8, na działce nr 466/12. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków.

W ramach realizowanego zadania wykonane zostaną prace:

- przystosowanie budynku do wymagań p. poż.

- podbicie fundamentów w części budynku

- ocieplenie ścian piwnicy

- wybudowanie szybu windowego oraz montaż kabiny windy

- przebudowa istniejących klatek schodowych

- rozbiórka części kominów

- wykonanie ścian działowych

- wymiana tynków wraz z powłokami malarskimi,

- wymiana podłóg

 - wybudowanie sanitariatów

- rozbudowa wentylacji mechanicznej,

- wymiana instalacji elektrycznych,

- wykonanie schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych,

- przebudowa sali widowiskowej (wymiana foteli, montaż okładzin akustycznych, montaż instalacji akustyki, kinotechniki, techniki scenicznej).

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, SIWZ oraz wzorem umowy wraz z załącznikami.

Roboty budowlane obejmują:

a) wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z:

- projektem budowlanym,

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

b) zorganizowanie i przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prób, badań i odbiorów,

c) opracowanie operatu kolaudacyjnego po zakończeniu robót budowlanych,

d) sporządzenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.00-9, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-3, 45.45.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w dniach: 270.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 18 września 2015 r. do godz. 10.00. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

I. w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ; o uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.

II. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

III. gwarancjach bankowych,

IV. gwarancjach ubezpieczeniowych, V. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). Dokumenty, o których mowa w punkcie 9.2. (II) - (V) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą . Jeżeli wadium zostanie wniesione           w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - przetarg: Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury. Oryginał dokumentu świadczący  o wniesieniu wadium w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w kasie Giżyckiego Centrum Kultury (pok. 9). Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 Ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa   w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1. Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SIWZ, z podaniem ceny ryczałtowej - powiększonej o należny podatek VAT.

2. Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 6 SIWZ.

3. Informacja o zakresie robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców - wzór wg Załącznika nr 3 do SIWZ.

4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

5. Formularz wyceny robót - kosztorys robót według wzoru - załącznik nr 7 do SIWZ. Kosztorys ofertowy nie jest sposobem policzenia ceny oferty.

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa        w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 - ze zmianami) i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.

8. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności.

9. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - termin realizacji - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: 1. Zmiana kwoty wynagrodzenia z tytułu:

1) ustawowej zmiany podatku VAT,

2) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

3) rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

4) w przypadku wykonania robót dodatkowych lub zamiennych

5) uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

2. Zmiana terminu wykonania z tytułu:

1) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 2) odmowa wydania wymaganych prawem decyzji, zezwoleń organów I instancji,

3) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek udokumentować przyczyny,

4) zmiany terminu przekazania placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy,

5) konieczności wprowadzenia zmian projektowych,

6) wystąpienia konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych uwidocznionych w trakcie robót budowlanych,

7) rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

8) konieczności zlecenia robót dodatkowych,

9) w przypadku wystąpienia robót zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj i zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

10) zaistnienia okoliczności siły wyższej, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (anomalia pogodowe, klęska żywiołowa, wojna),

11) wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

12) zmiany obowiązujących przepisów prawa,

3. Inne zmiany:

1) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych  w § 5 wzoru umowy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym z SIWZ,

2) zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście w zakresie SIWZ,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy może ulegać uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego,

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawę do bieżącej kontroli realizacji robót budowlanych oraz finansowania. Harmonogram rzeczowo-finansowy może ulegać uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej - aneksu do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gizyckiecentrumkultury.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko, sekretariat - pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8,

11-500 Giżycko, sekretariat - pokój nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,         w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Instytucje kultury

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.09.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Giżyckie Centrum Kultury
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Łabuz - Dyrektor GCK
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 września 2015 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Tafil
Ilość wyświetleń: 2819
05 października 2015 15:19 (Mariola Tafil) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 września 2015 09:09 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
02 września 2015 09:09 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)