Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę stanowiska 6 A na plaży miejskiej z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną galanterią ręczną lub warzywami i owocami

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej oznaczonego na planie jako stanowisko 6A z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną galanterią ręczną, itp. lub warzywami i owocami.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka sportu i Rekreacji w Giżycku przy

ul. Moniuszki 5  w dniu 04.04.2014 r.  o godz. 900 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu dzierżawy.

 

 Okres dzierżawy będzie trwał od 01.06.2014 r. do 31.08.2014 r.

- stanowisko Nr 6A  - 15 m2

 

Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka na plaży miejskiej oznaczonej nr geod. działki 312/15  opisanej w KW OL1G/00026019/9.

 

Stanowiska nie posiadają żadnych przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.

 

Wysokość stawki wywoławczej czynszu netto z tytułu dzierżawy ustala się  na kwotę 1 500,00 zł. za sezon.

 

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100,00 zł.

 

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona                  o  należny podatek VAT.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości

1 000 zł (z podaniem numeru stanowiska na jakie wpłacamy wadium) na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku Nr 94203000451110000001703770 nie później niż do dnia 03.04.2014 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku.

 

Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwracane są niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

 

 

Terminy wniesienia czynszu: 11 kwietnia 2014 r.

 

Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

- podać komisji przetargowej dane:

a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL,

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

-  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i z wzorem ramowym umowy dzierżawy oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.

Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wydzierżawiającego, jednak nie później niż w terminie jednego tygodnia od daty rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy dzierżawy.

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na dzierżawcy.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, co wymaga uzasadnienia.

 

Niniejsze ogłoszenie umieszczone jest na stronie internetowej pod adresem  :

www.bip.gizycko.pl; tel. kontaktowy : 530 283 777 ( Zdzisław Gagajek )

 

 

1.      Zastrzega się, że dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec MOSiR Giżycko roszczeń związanych z ewentualną likwidacją przejścia dla pieszych w poziomie szyn kat. E w km 151,733 – prowadzącego z ul. Wyzwolenia przez tory kolejowe na teren plaży miejskiej w Giżycku.

 

  1. W  przypadku organizacji imprez na terenie plaży miejskiej dopuszcza się sprzedaż artykułów jak na stanowiskach 6A przez inne podmioty.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.03.2014
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zdzisław Gagajek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 marca 2014 12:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz-Janowska
Ilość wyświetleń: 1316
07 kwietnia 2014 09:04 (Katarzyna Nycz-Janowska) - Dodanie załącznika [informacja_do_bip_stanowisko_6a.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 marca 2014 12:50 (Katarzyna Nycz-Janowska) - Dodanie załącznika [umowa_na_stanowisko_6_a.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 marca 2014 12:48 (Katarzyna Nycz-Janowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)