Przetargi

Audyt zewnętrzny projektu pn. „Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin w Giżycku”

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

na wykonanie audytu zewnętrznego projektu 

 Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Giżycko (Beneficjent)

Urząd Miejski w Giżycku (podmiot realizujący projekt)

al. 1 Maja 14,

11-500 Giżycko

tel. 087 7324 113; fax. 0 87 428 52 41

e-mail: urzad@gizycko.pl

www.gizycko.pl

Osoba do kontaktów:Ewa Kuliś– Zastępca Naczelnika Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego – tel. 087 7324 120

NR POSTEPOWANIA

Znak sprawy - WT.042.16.1.13.2013.MF                          

NR PROJEKTU:

WND-RPWM.04.02-28-021/10

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu – 3 310 122,64 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 947 235,89 zł

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu   pn.  „Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin w Giżycku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miasta”, Działanie 4.2  „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Audyt powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie. Audyt powinien przebiegać zgodnie z dokumentem: „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”Olsztyn,  dnia 13 kwietnia 2010 r.

 

 

 

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

- czas trwania czynności audytowych w siedzibie Beneficjenta:  5 dni roboczych;

- orientacyjny termin przystąpienia do czynności audytowych: 14-31 października 2013 r.

- termin zakończenia zamówienia tj. dostarczenia ostatecznej wersji sprawozdania do dnia 30 listopada 2013 r.

O dokładnym terminie wykonania audytu Wykonawca zostanie powiadomiony faxem oraz pisemnie 7 dni przed wykonaniem zlecenia.

 

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

Podstawę wypłaty wynagrodzenia będzie stanowić wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT lub rachunek za wykonanie prac audytorskich potwierdzonych sprawozdaniem z audytu  przygotowanym wg dokumentu „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”Olsztyn,  dnia 13 kwietnia 2010 r.

Zapłata za wykonanie zamówienia będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Audytora w fakturze lub rachunku w następujący sposób:

- 80% wynagrodzenia po otrzymaniu raportu końcowego i/lub opinii zawierającej wnioski z audytu dla projektu Podstawą do wystawienia rachunku jest pisemne potwierdzenie odbioru wyników badania przez Zamawiającego .

- 20% wynagrodzenia po akceptacji raportu przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM 2007-2013 nie później niż do 28.12.2013

- termin płatności 21 dni od daty dostarczenia Zmawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.

WYMOGI UDZIAŁU WYKONAWCÓW:

1)      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędne  kwalifikacje i doświadczenie i dysponują osobami (minimum dwie osoby – w tym biegły rewident) zdolnymi do wykonania zlecenia.

2)      Przez wykonawców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu należy rozumieć podmioty posiadające:

a)      kwalifikacje do realizacji zadań o podobnym charakterze,

b)      doświadczenie:

-        w zakresie audytowania projektów, w których podejmowane były działania o podobnym charakterze,

-        związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,

-        w przeprowadzeniu audytu zewnętrznego.

3)      Wykonawca ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia:

a)      wykazu wykonywanych  audytów projektów wraz z terminem ich wykonania,

b)      wykazu osób (minimum dwóch osób – w tym biegły rewident), które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,

 

c)      potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.

4)      Powyższe dokumenty powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia.

5)      Audyt przeprowadzają podmioty, które m.in.:

a)   uprawnione są do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych

b)  do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tj. Dz. U.  z 2009r.,Nr 77, poz.649.),

c) posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.  U. Nr 249 poz.2104 z 2005r. z późn. zm.),

d)    w latach 2003-2006 zdały przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzaminy pozwalające na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego oraz

-  posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,

-  nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6)      Mając na uwadze poprawność i kompleksowość audytu jednym z członków zespołu audytowego musi być osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

 BEZSTRONNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ WYKONAWCY AUDYTU  ZEWNĘTRZNEGO

1)  Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu muszą spełnić wymóg bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta. Pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu takich okoliczności, składa zarówno wykonawca audytu zewnętrznego jak  i osoba przeprowadzająca audyt.

2)  Niniejsze oświadczenie stanowią załączniki do umowy podpisanej pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą audytu zewnętrznego.

3) Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli wykonawca audytu zewnętrznego (dotyczy również osób uczestniczących w przeprowadzeniu audytu):

a)  posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta RPO WiM lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której ma wykonać usługę dotycząca audytu zewnętrznego projektu,

b) jest lub w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Beneficjenta albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,

c)  w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego,

d)  osiągnął, chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych – nie dotyczy to pierwszego roku działalność podmiotu przeprowadzającego audyt,

e)  jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub  będącą w organach nadzorczych Beneficjenta albo zatrudnienia przy prowadzeniu audytu takie osoby,

f)  jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację , zarządzanie przedmiotowym projektem,

g)  pozostaje lub w ciągu ostatnich 3 lat pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia  z przynajmniej jedną z wymienionych instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM tj.: IZ, IP, IP II,

h)   jest ekspertem umieszczonym w Bazie ekspertów RPO WiM,

i)   z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności.

4)   Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności w stosunku do wszystkich wymienionych instytucji tj.: IZ, IP, IP II. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy lub zlecenia z przynajmniej jedną z wymienionych instytucji tj.: IZ, IP, IP II osób wykonujących audyt zewnętrzny.

 DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA MOŻNA POBRAĆ:

a)     w siedzibie Zamawiającego:

Wydział Techniczno – Inwestycyjny – pok. 113, Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

b)     ze strony internetowej Gminy Miejskiej Giżycko:

www.bip.gizycko.pl

 KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Cena – 100%

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Data:  24.09.2013 r.    Godzina: 11:00

MIEJSCE:

Urząd Miejski w Giżycku, pok. Nr 104 (sekretariat)

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

WARUNKI OTWARCIA OFERT:

Data:    24.09.2013     Godzina: 11:15

 

 

Projekt pn. „Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin”

 

jest współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.09.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny (WT)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Fuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2013 08:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 2021
26 września 2013 14:51 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [zestawienie_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2013 14:51 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2013 08:24 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)