Przetargi

Konkurs ofert na sezonową dzierżawę terenu pod lokalizację usług kulturalno-rozrywkowych (lunapark) na plaży miejskiej w Giżycku.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza konkurs ofert na sezonową dzierżawę

terenu pod lokaliację usług kulturalno-rozrywkowych (lunapark)

zlokalizowanego a plaży miejskiej w Giżycku

 

Część nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka na plaży miejskiej oznaczonej nr geod. działki 312/18 opisanej w KW OL1G/00026017/5;

Przeznaczenie: usługi kulturalno-rozrywkowe (lunapark),

Orientacyjna powierzchnia do zagospodarowania: 1000 m2;

Minimalna stawka czynszu dzierżawnego – 6.000,00 zł netto;

Wadium – 3.000,00 zł;

    

     Okres trwania dzierżawy - od dnia 15 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

     Zabrania się prowadzenia działalności gastronomicznej i handlu artykułami spożywczymi i alkoholowymi.

     Przygotowanie terenu w tym wszelkie podłączenia do infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu (energia, woda i kanalizacja) odbędą się na koszt dzierżawcy (bez żądania zwrotu poniesionych nakładów) i muszą być uzgodnione z wydzierżawiającym. 

     Na prowadzenie określonej działalności należy uzyskać wszelkie wymagane prawem pozwolenia.

     Do czynszu dzierżawnego ustalonego w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) zostanie doliczony podatek VAT, który na dzień zawarcia umowy jest określony w wysokości 23%.

     Do obowiązków dzierżawcy będzie należało uiszczanie podatku od nieruchomości oraz opłat za dostawę mediów.

 

 Oferty z dopiskiem lunapark należy  składać w  zamkniętych  kopertach  w  siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki,   w terminie do 26 kwietnia 2013 roku do godz. 900 .

 

Oferta powinna zawierać:

1.      Imię, nazwisko i adres oferenta lub adres lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest

      osoba prawna lub inny podmiot (w przypadku osób prawnych należy załączyć aktualny

      dokument rejestrowy potwierdzający reprezentację);

2.      Datę sporządzenia oferty;

3.      Dowód uiszczenia wadium w wysokości podanej w Ogłoszeniu;

4.      Oświadczenie, że oferent zapoznał się warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez 

      zastrzeżeń;

5.      Oferowany czynsz netto;

6.      Propozycję zagospodarowania terenu z podaniem powierzchni zajęcia gruntu;

7.      Oświadczenie o sposobie zwrotu wadium z podaniem nr rachunku, na które ma być 

      zwrócone wadium po rozstrzygnięciu przetargu.

 

Uwagi:

 

1.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2013 r. o godz. 910
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Giżycku ul. Moniuszki 5.

2.      Zwycięzca konkursu nie może posiadać zadłużenia wobec Gminy Miejskiej Giżycko.

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wniesienie wadium w wysokości 3 000,00 zł na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku:

Nr 94203000451110000001703770 nie później niż do dnia 25.04.2013 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku lub datę uwidocznioną na kasowym dowodzie wpłaty wystawionym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku .

4.      Wadium zwycięzcy przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 4 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert..

5.      Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie  podanym w zawiadomieniu, Dyrektor MOSiR może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6.      W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy dzierżawy z osobą wyłonioną w konkursie zastrzega się, że Dyrektor MOSiR może wybrać kolejną ofertę.

7.      Wpłata czynszu  dzierżawnego  pomniejszonego  o  wadium  i  powiększonego o podatek  VAT  przez  uczestnika,  który  wygra  konkurs  będzie  dokonana  z góry w dniu zawarcia umowy dzierżawy.

8.      Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyn. Dyrektor MOSiR może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,           a wpłacone wadium zostanie zwrócone.

9.      Bliższych informacji na temat przetargu udzieli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                    w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5, tel. 0 87 429 27 53.

      Osoba odpowiedzialna za ogłoszenie – Zdzisław Gagajek, tel. 530 283 777.

 

 

Giżycko, dnia 09.04.2013 r.

 

 

Niniejsze ogłoszenie umieszczone jest na stronie internetowej pod adresem  :

www.bip.gizycko.pl  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOSiR w Giżycku przy ul. Moniuszki 5.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.04.2013
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zdzisław Gagajek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2013 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz-Janowska
Ilość wyświetleń: 1469
09 kwietnia 2013 14:00 (Katarzyna Nycz-Janowska) - Zmiana danych dokumentu.
09 kwietnia 2013 13:53 (Katarzyna Nycz-Janowska) - Zmiana danych dokumentu.
09 kwietnia 2013 13:53 (Katarzyna Nycz-Janowska) - Zmiana danych dokumentu.