Przetargi

Kompleksowa organizacja plenerowej imprezy artystyczno - rozrywkowej promującej lokalną gospodarkę i Giżycko jako markę - Święta Trzech Leszczy w ramach Dni Giżycka /do 15 kwietnia/

                                                                     

 

Giżycko: Kompleksowa organizacja plenerowej imprezy artystyczno - rozrywkowej promującej lokalną gospodarkę i Giżycko jako markę - Święta Trzech Leszczy w ramach Dni Giżycka
Numer ogłoszenia: 51471 - 2013; data zamieszczenia: 05.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, faks 87 4285241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa organizacja plenerowej imprezy artystyczno - rozrywkowej promującej lokalną gospodarkę i Giżycko jako markę - Święta Trzech Leszczy w ramach Dni Giżycka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa: Kompleksowa organizacja plenerowej imprezy artystyczno-rozrywkowej promującej lokalną gospodarkę i Giżycko jako markę - Święta Trzech Leszczy w ramach Dni Giżycka w ramach projektu Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział
w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.30.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.05.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia, oraz wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej: 1 zamówienie dotyczące kompleksowej organizacji (tj. obejmującej łącznie: obsługę techniczną, nagłośnienie, oświetlenie, zabezpieczenie) plenerowej imprezy artystyczno-rozrywkowej, dla widowni liczącej minimum 2000 osób. Wartość zrealizowanego zamówienia opisanego powyżej nie może być mniejsza niż 100 000,00 złotych (PLN) brutto

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z którego będzie wynikało, że: a) co najmniej 1 osoba (konferansjer) posiada doświadczenie w prowadzeniu imprezy artystyczno-rozrywkowej dla widowni liczącej minimum 2000 osób, b) co najmniej 1 osoba - profesjonalny kucharz posiada doświadczenie
w prowadzeniu programu/programów kulinarnych, które w sumie miały co najmniej 35 odcinków na antenie stacji telewizyjnej o zasięgu ogólnopolskim (w przypadku kilku programów należy zsumować odcinki wszystkich programów, nie wliczając powtórek)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia, oraz wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej: 1 zamówienie dotyczące kompleksowej organizacji (tj. obejmującej łącznie: obsługę techniczną, nagłośnienie, oświetlenie, zabezpieczenie) plenerowej imprezy artystyczno-rozrywkowej, dla widowni liczącej minimum 2000 osób. Wartość zrealizowanego zamówienia opisanego powyżej nie może być mniejsza niż 100 000,00 złotych (PLN) brutto. Zamawiający nie żąda wskazania w wykazie informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych należycie, w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty: podpisane i/lub zaparafowane przez Osoby Uprawnione: - Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Oferty, - Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy, - Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, - Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, - Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, - Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, - Załącznik nr 10 do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, - Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

2      - Cena – 50

3      - Występ dodatkowego zespołu lub zespołów – 20

3      - Doświadczenie – 5

4      - Dodatkowe animacje w programie imprezy – 15

5      - Doświadczenie profesjonalnego kucharza w prowadzeniu telewizyjnych programów kulinarnych - 5

6      - Dodatkowe stoiska rybne - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

a) Działania siły wyższej;

b) Zdarzeń losowych, w tym udokumentowanej choroby lub problemów głosowych wokalistów zespołów wskazanych w SIWZ lub w Formularzu Oferty złożonym przez Wykonawcę wynikających
z nagłego pogorszenia stanu zdrowia,

c) W sytuacji zaistnienia uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Promocji (pok. 117) Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat (pok. 104) Urzędu Miejskiego w Giżycku,
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl

                                                              

                                                                                                                             Paweł Czacharowski

                                                                                                                                        / - /

                                                                                                                            Z-ca Burmistrza Miasta

    

  

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Projekt „Giżycko 2011 – 2013 – budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach” dofinansowany  ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 5.04.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dominika Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 kwietnia 2013 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dominika Piotrowska
Ilość wyświetleń: 1799
17 kwietnia 2013 11:48 (Dominika Piotrowska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu.
10 kwietnia 2013 11:24 (Dominika Piotrowska) - Dodanie załącznika [siwz_swieto_trzech_leszczy_z_modyfikacja_z_10042013.doc] do dokumentu.
10 kwietnia 2013 11:24 (Dominika Piotrowska) - Usunięcie załącznika [siwz_swieto_trzech_leszczy.doc] z dokumentu.