Przetargi

MOSiR - konkurs ofert na najem pomieszczeń w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych

OGŁOSZENIE
o konkursie ofert na najem pomieszczeń przeznaczonych na działalność  sportowo rekreacyjną w Mazurskim centrum Sportów Lodowych przy ulicy Królowej Jadwigi 7D


Wynajmujący – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ul. Moniuszki 5, ogłasza konkurs ofert na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność  sportowo rekreacyjną w budynku Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych przy ulicy Królowej Jadwigi 7D

 

 Przedmiot i główne warunki najmu

1. Przedmiotem najmu są lokale użytkowe przeznaczone na działalność   sportowo rekreacyjną , położone na  pierwszym piętrze i parterze budynku Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych przy ulicy Królowej Jadwigi 7D

 W skład oferowanych pomieszczeń  wchodzą dwa lokale o następujących powierzchniach 74,8 m2 zlokalizowany na pierwszym piętrze z przeznaczeniem na działalność sportowo rekreacyjną

i 40 m2 zlokalizowany na parterze z integralną częścią pierwszego pomieszczenia jako zaplecze sanitarno szatniowe we wspólnym użytkowaniu wynajmujący-najemca , łącznie 114,8 m2 .

 Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego następujących opłat:
- wskazanej w ofercie stawki 1m2 miesięcznego czynszu (powiększonej o podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury) - tytułem wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu najmu

- dodatkowo kwoty 500,00 zł netto miesięcznie (powiększonej o podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury) - stanowiącej zryczałtowany koszt dostawy i zużycia mediów: energii elektrycznej, ciepła, wody oraz za zrzut ścieków.

3. Najemca zobowiązany będzie do wykorzystywania wynajętego lokalu wyłącznie na prowadzenie działalności  sportowo rekreacyjnej.
Działalność najemcy i sposób aranżacji pomieszczeń powinna uwzględniać podstawową działalność wynajmującego. Najemca zobowiązany będzie do rozpoczęcia działalności nie później niż w ciągu 30 dni od zawarcia umowy. Najemca zobowiązany będzie do korzystania z pomieszczeń przez okres co najmniej 1 roku od dnia zawarcia umowy.

Wynajmujący zastrzega, że za okres przygotowania pomieszczeń do rozpoczęcia działalności (nie dłuższy jednak niż 30 dni od daty zawarcia umowy) Wynajmujący nie będzie pobierał czynszu, natomiast Najemca zobowiązany będzie za ten okres zapłacić Wynajmującemu kwotę 500,00 zł netto (plus VAT) tytułem ryczałtu za korzystanie z nośników energetycznych, wody i ścieków.

4. Najemca zobowiązany będzie ponadto do:
1) utrzymania we własnym zakresie porządku i czystości w wynajmowanych pomieszczeniach, oraz do usuwania we własnym zakresie odpadów stałych,
2) pokrywania we własnym zakresie kosztów bieżących napraw i remontów użytkowanych pomieszczeń i ich wyposażenia ,
3)  wykonania we własnym zakresie i na własny koszt aranżacji lokalu,
4) wpłacenia w dniu zawarcia umowy na rachunek Wynajmującego kaucji pieniężnej w wysokości dwukrotnej wartości czynszu miesięcznego brutto; kaucja stanowić będzie zabezpieczenie Wynajmującego na wypadek niezaspokojenia przez Najemcę roszczeń wynikających z umowy, w szczególności roszczeń o zapłatę czynszu lub innych opłat, a także roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych w lokalu.

Warunki udziału w konkursie ofert

1. Oferenci zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia pisemnej oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2013 r. do godz. 12.00 -- w siedzibie Wynajmującego w Miejskim Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ul. Moniuszki 5. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Wynajem lodowisko”.

2. Oferta powinna zawierać:
1) wskazanie oferowanej kwoty miesięcznego czynszu netto za 1m2 (bez podatku od towarów i
usług),
2) oświadczenie oferenta, że:
a) zapoznał się z warunkami konkursu ofert oraz że je akceptuje,
b) posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub że takie  uprawnienia będzie posiadał w dniu podpisania umowy,
c) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które posiadają kwalifikacje do pracy

d) nie rozwiąże umowy najmu przez okres co najmniej 1 roku od dnia zawarcia umowy,
e) dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na zagospodarowanie pomieszczeń i uruchomienie działalności,
f) zapoznał się z warunkami lokalowym i wyposażeniem pomieszczeń będących przedmiotem najmu oraz jego otoczeniem i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
g) rozpocznie prowadzenie działalności  w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy,
h) będzie uiszczał zaoferowany czynsz, a ponadto także opłatę ryczałtową za media w kwocie 500,00 zł netto (powiększoną o podatek od towarów i usług),
i) spełnia warunki udziału w konkursie ofert.

Do oferty należy dołączyć:
1) dowód wpłacenia wadium w pieniądzu w wysokości 3000 zł na rachunek bankowy Zamawiającego nr          94203000451110000001703770 najpóźniej do dnia  7 lutego 2013 r.,
2) koncepcję aranżacji wynajmowanych pomieszczeń (w formie rysunków, wizualizacji lub w formie opisowej).

Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Przebieg konkursu ofert


1. Konkurs będzie miał charakter jednoetapowy

2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

4. Wpłacone wadium przepada na rzecz Wynajmującego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie uznana  za najkorzystniejszą, odmówi podpisania umowy w wersji  zaproponowanej w ofercie i  uzgodnionej w  toku negocjacji.

5. Wynajmujący nie przewiduje komisyjnego otwarcia ofert z udziałem oferentów, lecz zapewnia, że otwarcie i ocena będzie miała charakter komisyjny, z których to czynności sporządzony będzie protokół.


 

 

Dodatkowe informacje

1. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą odebrać wzór oferty w siedzibie Wynajmującego –


2. Dodatkowych informacji o warunkach lokalowych oraz warunkach najmu udzielają:
Andrzej Flisiak Tel.503080302
3. Wynajmujący umożliwi zainteresowanym oferentom zapoznanie się z warunkami lokalowymi w ramach wizji lokalnej - po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji lokalnej.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.01.2013
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Flisiak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2013 08:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz-Janowska
Ilość wyświetleń: 1055
29 stycznia 2013 08:04 (Katarzyna Nycz-Janowska) - Dodanie załącznika [umowa_najmu_8_luty.rar] do dokumentu.
29 stycznia 2013 08:04 (Katarzyna Nycz-Janowska) - Dodanie załącznika [oferta_8_luty.rar] do dokumentu.
29 stycznia 2013 08:01 (Katarzyna Nycz-Janowska) - Dodanie dokumentu.