Przetargi

MOSiR - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ - stanowisko "D"

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej oznaczonego na planie jako stanowiska „D” w okresie  od 01.06.2012 r.  – 31.08.2012 r. z przeznaczeniem na sprzedaż książek, prasy i filmów.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5  w dniu 20.03.2012 r.  o godz. 1030 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu dzierżawy.

 

Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka na plaży miejskiej oznaczonej nr geod. działek 312/14opisanej w KW OL1G/00026019/9.

 

Orientacyjna powierzchnia do zagospodarowania:  80 m2 .

 Stanowiska nie posiadają żadnych przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.

 Wysokość stawki wywoławczej czynszu netto z tytułu dzierżawy ustala się  na kwotę 8 000,00 zł  za cały okres dzierżawy.

 Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100 zł.

 Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o  należny podatek VAT.

 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000 zł

( z podaniem oznaczenia stanowiska na jakie wpłacamy wadium ) na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku Nr 94203000451110000001703770 nie później niż na 4 dni przed dniem otwarcia przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku lub datę uwidocznioną na kasowym dowodzie wpłaty wystawionym przez Miejski Ośrodek Sportu

i Rekreacji w Giżycku .

 Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwracane są niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

 Wpłata czynszu  dzierżawnego powiększonego o podatek  VAT  i  pomniejszonego  o  wadium  przez  uczestnika,  który  wygra  przetarg  będzie  dokonana  z góry  w terminie do 30 marca 2012 roku.

 Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

- podać komisji przetargowej dane:

a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP,

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

-  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i z wzorem ramowym umowy najmu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.

 

Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wydzierżawiającego, jednak nie później niż do 30 marca 2012 r., pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy dzierżawy.

 

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na dzierżawcy.

 

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, co wymaga uzasadnienia.

 

Niniejsze ogłoszenie umieszczone jest na stronie internetowej pod adresem  :

www.bip.gizycko.pl; tel. kontaktowy : 507 17 39 40 ( Zdzisław Gagajek )

 

 

  • Zastrzega się, że dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec MOSiR Giżycko roszczeń związanych z ewentualną likwidacją przejścia dla pieszych w poziomie szyn kat. E w km 151,733 – prowadzącego z ul. Wyzwolenia przez tory kolejowe na teren plaży miejskiej w Giżycku.

 

  • W  przypadku organizacji imprez na terenie plaży miejskiej dopuszcza się sprzedaż artykułów tożsamych z wymienionymi w ogłoszeniu o przetargu, przez inne podmioty.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 1.03.2012
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zdzisław Gagajek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2012 11:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2167
01 marca 2012 11:53 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
01 marca 2012 11:48 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
01 marca 2012 11:48 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.