Przetargi

MOSiR - Elektroniczny system obsługi klienta oraz samoobsługowy system parkingowy dla portu pasażerskiego EKOMARINA Giżycko /ogłoszenie o wyborze

Giżycko, 13 kwietnia 2011 r.
MOSiR.41/2011                                                       

 OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY

            Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Elektroniczny system obsługi klienta oraz samoobsługowy system parkingowy dla portu pasażerskiego EKOMARINA Giżycko.” została wybrana oferta oznaczona nr 3 złożona przez:

TRIMAR,  Jakub Marczewski, Spółka Komandytowa, ul. Marymoncka 34,
01-813 Warszawa

 W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.

 Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Wykonawca/ adres

Cena

Łączna punktacja

Kolejność oferty wg kryterium ceny za realizację

 

 

GREEN Parking Polska Sp. z o.o.

ul. Opalenicka 67, 60-362 Poznań

 

 

219.727,20 zł

 

69,72

 

III

 

SPORTSOFT AG,

Agata Gołębiowska,

ul. Warszawska 25,

05-830 Nadarzyn 

 

182.929,49 zł

 

83,74

 

II

 

TRIMAR, Jakub Marczewski,

Spółka Komandytowa,

ul. Marymoncka 34,

01-813 Warszawa

 

153.192,81 zł 

 

100,00

 

I

Uz a s a d n i e n i e:

            Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów.


 

 


OGŁOSZENIE ZMIENIONE W DNIU 1.04.2011

 

 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=104777&rok=2011-04-01

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 98289-2011 z dnia 2011-03-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Giżycko
Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawę i montaż elektronicznego systemu obsługi klienta oraz samoobsługowego systemu parkingowego znajdujących się na terenie Ekomariny Giżycko przy ulicy Dąbrowskiego 14, w ramach...
Termin składania ofert: 2011-04-05

Numer ogłoszenia: 104777 - 2011; data zamieszczenia: 01.04.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 98289 - 2011 data 28.03.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Stanisława Moniuszki 5, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 429 27 53 begin_of_the_skype_highlighting              0-87 429 27 53      end_of_the_skype_highlighting, fax. 0-87 429 27 53.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko..
  • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko.


 

 

Giżycko: Elektroniczny system obsługi klienta oraz samoobsługowy system parkingowy dla portu pasażerskiego EKOMARINA Giżycko
Numer ogłoszenia: 98289 - 2011; data zamieszczenia: 28.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Stanisława Moniuszki 5,
     11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 429 27 53, faks 0-87 429 27 53.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna gminy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Elektroniczny system obsługi klienta oraz samoobsługowy system parkingowy dla portu pasażerskiego EKOMARINA Giżycko.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawę i montaż elektronicznego systemu obsługi klienta oraz samoobsługowego systemu parkingowego znajdujących się na terenie Ekomariny Giżycko przy ulicy Dąbrowskiego 14, w ramach realizowanego przez MOSiR w Giżycku planu zagospodarowania i wyposażenia portu pasażerskiego Ekomarina Giżycko. Miejsce wykonania: Port pasażerski Ekomarina Giżycko, ul. Dąbrowskiego 14, 11-500 Giżycko. Termin wykonania zamówienia - do 10 czerwca 2011 r. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.70.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.06.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie co najmniej 1 zadanie, którego przedmiotem była dostawa elektronicznego systemu obsługi klienta lub samoobsługowego systemu parkingowego o wartości nie mniejszej niż 30 tys. PLN brutto.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24
UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Na ofertę składają się następujące dokumenty. 1. Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty (np. aktualny odpis właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, pełnomocnictwo). Przez aktualny rozumie się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Formularzu oferty cenowej (Załącznik nr 3 do SIWZ) 3. Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału
w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 4 SIWZ. 4. Załączniki w postaci dokumentów opisanych w punkcie 4 i w punkcie 20 SIWZ (załączniki od nr 1 do nr 6). 5. Zaakceptowany (podpisany) przez Wykonawcę harmonogram wykonania poszczególnych zadań (Załącznik nr 2 do SIWZ). 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 7. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom - informację na temat części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany zakresu podwykonawstwa. 16.2 Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.mosirgizycko.pl  i  www.bip.gizycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=98289&rok=2011-03-28

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.03.2011
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Klimaszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 marca 2011 12:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2823
13 kwietnia 2011 12:27 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
13 kwietnia 2011 12:26 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
01 kwietnia 2011 20:38 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [odpowiedzi_na_zapytania.doc] do dokumentu.