Komunikaty

Informacja odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka na lata 2016-2023”

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)  

BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA

podaje do publicznej wiadomości

Informację, iż odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka na lata 2016-2023”, opracowanego w ramach wprowadzenia zmian w zakresie:

  1. Zmianę celu w zakresie doprecyzowania obszaru. Obecnie cel odnosi się do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich a powinien jasno do gminy miejskiej Giżycko, stąd cel zostanie zmieniony z:

„Wyprowadzenie z sytuacji kryzysowej obszarów zdegradowanych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich poprzez kompleksowe rozwiązanie problemów społeczno-przestrzenno-gospodarczych oraz ukierunkowanie na trwały rozwój.”

na:

„Wyprowadzenie z sytuacji kryzysowej obszaru rewitalizacji w Giżycku poprzez kompleksowe rozwiązanie problemów społeczno-przestrzenno-gospodarczych  oraz ukierunkowanie na trwały rozwój.”

Ponadto określono jasno kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk, tj. wprowadzono zapis:

„Kierunki działań

Strefa społeczna:

1.            Przeciwdziałanie bezrobociu;

2.            Przeciwdziałanie ubóstwu;

3.            Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców;

4.            Wdrożenie programów pomocy społecznej;

5.            Wspieranie inicjatyw mających na celu wzmocnienie więzi społecznych;

6.            Eliminacja zachowań patologicznych;

7.            Rozwój oferty rekreacyjnej.

Sfera gospodarcza:

1.            Aktywizowanie zawodowe mieszkańców;

2.            Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości;

3.            Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i kulturalnej.

Sfera środowiskowa:

1.            Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki terenów zielonych;

2.            Ograniczanie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna:

1.            Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej;

2.            Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki terenów zielonych.

Sfera techniczna:

  1. 1.       Poprawa stanu technicznego budynków i ich otoczenia.”
  2. Zmiany wpływające na zmniejszenie obszaru rewitalizacji. Zmieniono zapisy rozdziału „Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”, która opisuje  prawidłową metodologię wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, tj. analizę porównawcza zróżnicowania wewnątrzgminnego, opartej na obiektywnych wskaźnikach kryzysu – w odniesieniu do obszaru całego miasta. W wyniku zastosowanej metodologii obszar rewitalizacji został zmniejszony. W wyniku czego dokonano również Zmiany w wykazie  przedsięwzięć wynikające ze zmiany obszaru rewitalizacji, tj.

W wykazie nr 5.1. Wykaz podstawowych przedsięwzięć zmniejszono liczbę z siedmiu na cztery przedsięwzięcia, przy czym wprowadzono zadanie o charakterze działań „miękkich” projekt nr 1 pn. „Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku”.

Wykreślono  zadania:

Nr 4. „Działania na rzecz podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz Streetworking Giżycko, ich rodzin oraz osób korzystających z punktu konsultacyjnego działających  w ramach Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej”, Nr 5. „Przebudowa Świetlicy Socjoterapeutycznej działającej w ramach Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej”

W podrozdziale nr 5.2. Wykaz uzupełniających przedsięwzięć w tabeli 15. Projekty uzupełniające  wykreślono projekt nr 14. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mamry” w Giżycku

Ul. Jagiełły 1 „Modernizacja zagospodarowania terenu 3-go Maja, Sikorskiego”,  projekt nr 32. Wspólnota Mieszkaniowa budynku Kościuszki 3 w Giżycku - Rewitalizacja budynku przy ul. Kościuszki 3 w Giżycku, projekt nr 66 Renowacja Muru Carnota i adaptacja Kaponiery zabytkowej Twierdzy Boyen na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego. Zmieniła się numeracja porządkowa odpowiednio do zmian.

Oraz w rozdziale 7. Indykatywne ramy finansowe Programu Rewitalizacji: Tabela nr 16 usunięto pozycje ww. projektów, tj. nr 4 i 5, 14 i 32, 66 i wprowadzono nowy nr 1. Wprowadzono nową numerację.

 

Dodatkowo planowane są inne zmiany związane m. in. z modyfikacją zapisów dot. realizacji programu, aktualizacji nazw ulic i wprowadzeniem nowych dokumentów. Poniżej proponowane zmiany:

- Wstęp: powołano się na Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r.

- Rozdział 1

Str. 11  w tabeli w Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  rozszerzono zapis o nowy plany zagospodarowania pkt 7;

Dopisano dokument w tabeli str. 12

Plan gospodarki niskoemisyjnej miasta Giżycka na lata 2015-2020

Oraz :          cele szczegółowe, planowane do realizacji w perspektywie 2020 roku:

Cel 1: Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta Giżycka.

Cel 2: Podniesienie efektywności energetycznej budynków i obiektów na terenie miasta Giżycka.

Cel 3: Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w lokalnej produkcji energii na terenie miasta Giżycka, poprzez rozwój mikroinstalacji OZE.

Cel 4: Wdrożenie zrównoważonego energetycznie planowania przestrzennego i zarządzania rozwojem Gminy Miejskiej Giżycko.

Cel 5: Wdrożenie działań zmierzających do ograniczenia emisji benzo(a)pirenu B(a)P z terenu miasta Giżycko.

Cel 6: Prowadzenie działań i kampanii edukacyjno-promocyjnych w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na terenie miasta Giżycka.

Rozdział 2 podrozdział 2.5

- Zaktualizowano liczbę opracowanych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 19 na 26.

- Zaktualizowano nazwę ulicy z I Dywizji Im. T. Kościuszki  na T. Kościuszki - str. 53, str. 54. oraz ul. Wyzwolenia na ul. Generała Józefa Zajączka (w tym zmiana nazwy ulicy w projektach uzupełniających).

- rozdział 6. Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji: Usunięto zapisy: „Podczas opracowywania dokumentu zrezygnowano z przeprowadzenia badania ankietowego dotyczącego zidentyfikowania problemów społecznych mieszkańców, które mają na celu wyznaczania obszaru zdegradowanego, ponieważ obszar zdegradowany został już określony w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich do roku 2022.

W maju 2016 r. przeprowadzono sondę, której celem było określenie poziomu uczestnictwa mieszkańców obszaru zdegradowanego w życiu kulturalnym. W badaniu wzięła udział niewielka liczba osób – 21. Szczegółowe wyniki zostały przedstawione w Rozdziale 3 niniejszego opracowania.”

- Rozdział 10. System monitorowania Programu – usunięto zapis: „jednak nie rzadziej niż w okresach  półrocznych” str. 129

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy. W związku z powyższym, wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych II w Ełku w dniu 13.02.2018 r. oraz Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w dniu 20.02.2018 r. o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka na lata 2016-2023”.

Informuję ponadto, że:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych II w Ełku w piśmie z dnia 15 lutego 2018 r. / data wpływu 23 lutego 2018 r. (znak WSTŁ.410.6.2018.BT),

- Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie(WMPWIS) w piśmie z dnia 02 marca 2018 r. / data wpływu 06 marca 2018 r. (znak ZNS.9022.4.15.2018.KM)

uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka na lata 2016-2023”.

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzenia zmian do dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Giżycka na lata 2016-2023”:

Lokalny Program Rewitalizacji Giżycka na lata 2016-2023” przyjęty przez Radę Miejską w Giżycku uchwałą nr XXV/86/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka 2016 – 2023” podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Następnie odstąpiono od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka na lata 2016-2023” zgodnie z opinią WMPWIS w Olsztynie z dnia 05.01.2017 r. znak ZNS.9022.2.189.KM oraz z dnia 15.03.2017 r. znak ZNS.9022.5.26.2017.KM oraz z opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie  z dnia 22.12.2017 r. znak WSTŁ.410.50.2016.BT oraz z dnia 06 marca 2017 r. znak WSTŁ.410.50.2016.2017.BT. Projekty Programu zostały przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku.

 W jej wyniku ustalono, że realizacja zadań zawartych w Programie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

Aktualizacja Programu Rewitalizacji obejmuje uzupełnienie dokumentu o projekty uzupełniające. Nie zmienia się zakres celów i kierunków działań, które podlegały  wcześniejszej strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Zostały doprecyzowane zapisy celów działań, określono kierunki działań mających na cele eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk w sferze społecznej, wykreślono niektóre zadania, zmodyfikowano  zapisy  dot. realizacji programu, aktualizacji nazw ulic i wprowadzeniem nowych dokumentów. Projekt dokumentu nie ustala ram dla późniejszych realizacji przedsięwzięć, których usytuowanie, rodzaj i skala mogłaby spowodować znaczące oddziaływanie w odniesieniu do środowiska, stanowić zagrożenia dla tego środowiska lub spowodować wystąpienie ryzyka dla zdrowia ludzi. Nie występuje również prawdopodobieństwo oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych.

W ocenie WMPWIS dla projektu aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka na lata 2016-2023”  nie ma potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Żadne z wymienionych przedsięwzięć nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko w związku z realizacją wykazanych zadań  jest niskie, ewentualne oddziaływania będą miały zasięg lokalny, charakter jednorazowy, krótkotrwały i odwracalny.” Opinia WMPWIS w Olsztynie

„Oddziaływania na środowisko w wyniku realizacji zapisów Programu, będą posiadały zasięg lokalny w obrębie  terytorium miasta i związany jedynie z realizacją zadania. Wykonanie działań, objętych Programem nie spowoduje istotnych  zmian w środowisku, jak również nie wpłynie negatywnie na istniejące walory krajobrazowe. Reasumując powyższe, po zapoznaniu się z materiałami zawartymi we wniosku informuję, że w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, zgodnie z art. 48 ust. 2 oraz art. 49 ustawy o udostępnieniu (…) istnieją przesłanki, pozwalające na uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny  oddziaływania  na środowisko dla przedmiotowego  dokumentu.  Z uwagi na fakt, ż zadania, które będą wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami, realizacja postanowień w nim zawartych nie powinna spowodować znaczącego odziaływania na środowisko, wydaje się zasadne uzgodnienie odstąpienia od procedury strategicznej ooś.”Opinia RDOŚ Wydział Spraw Terenowych II w Ełku.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności charakter działań przewidzianych w aktualizacji przedmiotowego dokumentu, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz w oparciu o uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych II w Ełku  i Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka 2016 – 2023”

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku Al. 1 Maja 14 I piętro obok pok. 111;
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku (www.bip.gizycko.pl).

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2018 15:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jagoda Nowicka
Ilość wyświetleń: 852
11 kwietnia 2018 07:34 (Jagoda Nowicka) - Dodanie załącznika [obwieszczenie10042018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2018 15:25 (Jagoda Nowicka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)