Komunikaty

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka na lata 2016-2023”

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA

z dnia 20 marca 2017 r.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)  

BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA

podaje do publicznej wiadomości

Informację, iż odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka na lata 2016-2023”, opracowanego w ramach planowanych do realizacji działań Gminy Miejskiej Giżycko związanych z termomodernizacją budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko znajdujących się na terenie obszaru rewitalizacji, tj. budynki przy ul. Konarskiego  nr 17, 19, 19A, 23A oraz Wilanowska 2, działań związanych z przeprowadzeniem prac związanych z renowacją Muru Carnota i adaptacją Kaponiery zabytkowej Twierdzy Boyen oraz zrealizowanie zadania dotyczącego adaptacji Giżyckiego Centrum Kultury polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania wraz zakupem wyposażenia.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy. W związku z powyższym, Burmistrz Miasta Giżycka w dniu 03.03.2017 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych II w Ełku oraz Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka na lata 2016-2023”.

Informuję ponadto, że:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych II w Ełku w piśmie z dnia 06 marca 2017 r. / data wpływu 09 marca 2017 r. (znak WSTŁ.410.50.2016.2017.BT),

- Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie(WMPWIS) w piśmie z dnia 15 marca 2017 r. / data wpływu 20 marca 2017 r. (znak ZNS.9022.5.26.2017.KM)

uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka na lata 2016-2023”.

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzenia zmian do dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Giżycka na lata 2016-2023”:

Lokalny Program Rewitalizacji Giżycka na lata 2016-2023” przyjęty przez Radę Miejską w Giżycku uchwałą nr XXV/86/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka 2016 – 2023” podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Następnie odstąpiono od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka na lata 2016-2023” zgodnie z opinią WMPWIS w Olsztynie z dnia 05.01.2017 r. znak ZNS.9022.2.189.KM oraz z opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie  z dnia 22.12.2017 r. znak WSTŁ.410.50.2016.BT. Projekt Programu został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku

 W jej wyniku ustalono, że realizacja zadań zawartych w Programie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

W aktualizowanym projekcie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka 2016 – 2023” znajdują się projekty uzupełniające dotyczące termomodernizacji budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko znajdujących się na terenie obszaru rewitalizacji, tj. budynki przy ul. Konarskiego  nr 17, 19, 19A, 23A oraz Wilanowska 2, działanie związane z przeprowadzeniem prac z zakresu renowacji Muru Carnota i adaptacji Kaponiery zabytkowej Twierdzy Boyen oraz zrealizowania zadania dotyczącego adaptacji Giżyckiego Centrum Kultury polegającego na unowocześnieniu form jego wykorzystania wraz zakupem wyposażenia, natomiast nie zmieni się zakres celów i kierunków działań, które podlegały wcześniejszej strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Planowane działania nie zostały ujęte w aktualnym Programie Rewitalizacji.

W ocenie WMPWIS dla projektu aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka na lata 2016-2023” nie ma potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Żadne z wymienionych przedsięwzięć nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko w związku z realizacją wykazanych zadań jest niskie, a ewentualne oddziaływania będą miały zasięg lokalny, charakter jednorazowy, krótkotrwały i odwracalny.” Opinia WMPWIS w Olsztynie

„Projekt dokumentu nie ustala ram dla późniejszych realizacji przedsięwzięć, których usytuowanie, rodzaj i skala mogłyby spowodować znaczące oddziaływanie w odniesieniu do środowiska, stanowić zagrożenia dla tego środowiska lub spowodować wystąpienia ryzyka zdrowia ludzi. Nie występuje również prawdopodobieństwo oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych. Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim realizacji działań związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej na terenie obszaru rewitalizacji.(…)Wykonanie działań, objętych Programem nie spowoduje istotnych zmian w środowisku, jak również nie wpłynie negatywnie na istniejące walory krajobrazowe. (…) Z uwagi na fakt, że zadania, które będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami, realizacja postanowień w nim zawartych nie powinna spowodować znaczącego oddziaływania na środowisko, wydaje się zasadne uzgodnienie odstąpienia od procedury strategicznej ooś.” Opinia RDOŚ Wydział Spraw Terenowych II w Ełku.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności charakter działań przewidzianych w aktualizacji przedmiotowego dokumentu, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz w oparciu o uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych II w Ełku  i Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka 2016 – 2023”

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku Al. 1 Maja 14 I piętro obok pok. 111;
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku (www.bip.gizycko.pl).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2017 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jagoda Nowicka
Ilość wyświetleń: 738
20 marca 2017 14:58 (Jagoda Nowicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 marca 2017 14:58 (Jagoda Nowicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 marca 2017 14:56 (Jagoda Nowicka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)