Komunikaty

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ POSTĘPOWANIA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA DLA DOKUMENTU PN.: „LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GIŻYCKA 2016-2023”

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 3 czerwca do 27 czerwca 2016 r.

Działając na podstawie art. 45 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016 poz. 353 – tekst jednolity) dalej zwaną Ustawą ooś, Burmistrz Miasta Giżycka informuje o sporządzeniu i skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Zgodnie z art. 46 pkt. 2 w/w ustawy, wynika obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów, m.in. programów opracowanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Mając powyższe na uwadze, Burmistrz Miasta Giżycka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Olsztynie o określenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Giżycka 2016-2023”. Powyższe organy ustaliły zakres informacji, zgodny z art. 51 ust. 2 UOOS: pismo RDOŚ w Olsztynie znak WSTŁ.411.22.2016.AMK, opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie znak ZNS.9022.2.64.2016.KM.

Projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dostępne są:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku pod adresem www.bip.gizycko.pl
  2. na oficjalnych stronach miasta: mojegizycko.pl, www.gizycko.pl
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14,
    w godzinach 8:00-16:00 (poniedziałek), 7:30-15:30 (wtorek-piątek), pok. 122 Biuro Projektów.

Zainteresowane jednostki, instytucje, organizacje i osoby fizyczne mogą przekazać uwagi
i wnioski do projektów ww. dokumentów w terminie do dnia 27 czerwca 2016 r. do godz. 16.00

-     Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez mieszkańców opinii i uwag do projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka 2016-2023” na czytelnie wypełnionym formularzu konsultacji.

-     Opinie i uwagi zgłoszone na formularzu konsultacji anonimowo lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 Formularz z uwagami należy przesłać

  1. na adres: jagoda.nowicka@gizycko.pl (w tytule e-maila proszę napisać LPR Giżycka 2016-2023); lub
  2. poprzez złożenie wypełnionego formularza konsultacji w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku  al. 1 Maja 14 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego
    w Giżycku).

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 czerwca 2016 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jagoda Nowicka
Ilość wyświetleń: 919
03 czerwca 2016 15:32 (Jagoda Nowicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2016 15:32 (Jagoda Nowicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2016 15:28 (Jagoda Nowicka) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)