Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową w Giżycku

AM.7322/1/24/07/2015                                                                                 Giżycko, dnia 18 lutego 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GIŻYCKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową w Giżycku

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.199 z późn. zm.) oraz i art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)  

 

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową w Giżycku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, pokój nr 121, w godz. od 7:30 do 15:30.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 marca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku o godz. 14:00.

 Zgodnie z art. 18 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

- w postaci elektronicznej na adres e-mail: urzad@gizycko.pl:

- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) lub

- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Giżycka.

 

 

 

Powyższą informację zamieszcza się:

  1. 1.       na tablicy  informacyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku
  2. 2.       na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku
  3. 3.       w lokalnej prasie

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.02.2015
Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karol Walinowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2016 14:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 1553
18 lutego 2016 14:50 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_ul_dabrowskiego_warszawska_b_westerplatte_skan.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lutego 2016 14:50 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lutego 2016 14:49 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)