Plan Gospodarki Odpadami

Plan Gospodarki Odpadami dla Gmin zrzeszonych w Mazurskim Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku - Plan Gospodarki Odpadami

Uchwała nr XXVI/109/04 Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin zrzeszonych w Mazurskim Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 roku Nr 62, poz. 628 z późn. zm) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),

Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje :

§ 1.Zatwierdzić Plan Gospodarki Odpadami dla Gmin zrzeszonych w Mazurskim Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

/-/

Andrzej Kralkowski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.12.2004
Dokument wytworzony przez: Rada Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2009 11:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 3321
16 lutego 2009 09:41 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
19 stycznia 2009 11:31 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych załącznika.
19 stycznia 2009 11:30 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika.