Program Ochrony Środowiska

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Burmistrza Miasta Giżycka przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.

WGK. 602.9.2017.RC I n f o r m a c j a Burmistrz Miasta Giżycka, działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016. poz.672), w związku z art. 39 ust. 1 pkt.3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...

Program Ochrony Środowiska dla miasta Giżycka na lata 2004-2011

Uchwała nr XXVII/5/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Giżycka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 18 ust. 1