Uchwały Rady

Uchwała nr XXXIX/96/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała Nr XXXIX/96/2013
      Rady Miejskiej w Giżycku

 z dnia 19 grudnia 2013r.

 

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz.594z późn. zm.) oraz art. 110 ust. l ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity:
Dz. U. 2013 r., poz. 182, z późn. zm.), Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje:

§1

W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku stanowiącym załącznik do uchwały nr XVI/53/95 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 sierpnia 1995 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § la pkt l otrzymuje brzmienie:  Ośrodek realizuje zadania wynikające z :

-  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.  2013 r.,
poz. 182 z późn. zm.),

-  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. 
2013 r., poz.1456),

-  ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów   
(tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.),

-  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. 2013, 
poz. 966 z późn. zm.),

-  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 135 z późn. zm.),

-  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,
poz. 1493 z późn. zm.),

-  ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984).

2) w § 1a pkt 3 zwrot „kierownik” zastępuje się zwrotem „dyrektor”,

3) w §3 pkt 1 i 2 zwrot „kierownik” zastępuje się zwrotem „dyrektor”,

4). w §16 zwrot „kierownik” zastępuje się zwrotem „dyrektor”,

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.12.2013r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2014 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 880
10 stycznia 2014 10:36 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2014 15:08 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)