Zarządzenia

Zarządzenie Nr 142/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 17.09.2008 w sprawie ogłoszenia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008r. w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego- prowadzenie ekspozycji w Twierdzy Boyen

Zarządzenie Nr 142/2008

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 17.09.2008

 

Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008r. w dziedzinie:

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
- prowadzenie ekspozycji w Twierdzy Boyen

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 10.000 zł,


Zasady przyznawania dotacji:

Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 17 października 2008r. godz. 15
30 zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Wzory te dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 14 dni od daty zamknięcia terminu ich składania.


Oferty mogą składać podmioty działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

Oferty muszą dotyczyć zadania realizowanego na terenie Twierdzy Boyen w „koszarowcu nr 1” w pomieszczeniach dotychczas mieszczących ekspozycje.


Oferty podmiotów, które nie wykażą się prawidłowym i terminowym rozliczeniem dotacji przyznanych w roku 2007 nie będą brane pod uwagę podczas konkursu.

Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu 31 grudnia 2008 r.

Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:
- możliwość realizacji zadania, oraz jego atrakcyjność,
- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

- wymagany jest co najmniej 10 procentowy wkład własny w kalkulacji budżetu zadania,

 

Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:

 

- Tygodnik „Gazeta Giżycka”,

- Strona internetowa www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”,

- Biuletyn Informacji Publicznej,

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy Al. 1 Maja 14, 1p.

                                  

                                                                                             Burmistrz Miasta Giżycka

 

 

                                         Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17 września 2008
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji i Integracji Europejskiej (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Rafał Ciechanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 września 2008 14:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1971
17 września 2008 14:09 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
17 września 2008 14:08 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumnetu.