Zarządzenia

Zarządzenie Nr 84/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r. w następujących dziedzinach: ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 84/2008
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 09.01.2008 roku

Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008r. w następujących dziedzinach:

1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia:
- badania profilaktyczne dzieci i dorosłych
- porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego
- szczepienia profilaktyczne
- rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok
- działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy – opieka hospicyjna
- akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Zima na lodzie” i Lato na wodzie”
- imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia
- inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami
- podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2008 wynosi 50.000 zł, w roku 2007 przeznaczono na ten cel kwotę 80.000 zł.

2. Zadania z zakresu opieki społecznej:
- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
- działania z zakresu profilaktyki opieki nad dzieckiem i rodziną
- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2008 wynosi 20.000 zł, w roku 2007 przeznaczono na ten cel kwotę 18.000zł.

3. Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
- organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta
- organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego
- organizacja imprezy popularyzującej Twierdzę Boyen w Giżycku
- działania na rzecz promocji obchodów uroczystości rocznicowych św. Brunona
- obchody „Święta flagi – 2 Maja”
- konkurs/plener/wystawa „Giżycko w obiektywie”
- obchody rocznicy wybuchu stanu wojennego
- organizacja konferencji naukowej „Wojciech Kętrzyński – sławny giżycczanin”

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2008 wynosi 110.000 zł, w roku 2007 przeznaczono na ten cel kwotę 100.000zł.

4. Zadania z zakresu kultury fizycznej:
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej
- organizacja aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych
- organizacja cyklu imprez rekreacyjnych „Festiwal sportów zimowych w Giżycku”
- imprezy otwarcia sezonu żeglarskiego 1-3 maja
- organizacja Giżyckiego Tygodnia Żeglarskiego
- regaty kobiet/mediów/aktorów/seriali

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2008 wynosi 200.000 zł, w roku 2007 przeznaczono na ten cel kwotę 200.000zł.


Zasady przyznawania dotacji:

Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 11 lutego 2008r. godz. 1600 zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Wzory te dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia terminu ich składania.


Oferty mogą składać podmioty działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na rzecz mieszkańców lub miasta Giżycka.

Oferty podmiotów, które nie wykażą się prawidłowym i terminowym rozliczeniem dotacji przyznanych w roku 2007 nie będą brane pod uwagę podczas konkursu.

Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu 31 grudnia 2008 r.

Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:
- możliwość realizacji zadania, oraz jego atrakcyjność,
- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
- wymagany jest co najmniej 10 procentowy wkład własny w kalkulacji budżetu zadania,

Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:

- Tygodnik „Gazeta Giżycka”,
- Strona internetowa www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”,
- Biuletyn Informacji Publicznej,
- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy Al. 1 Maja 14, 1p.


Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 1369