Zarządzenia

Zarządzenie Nr 240/2006 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Z a r z ą d z e n i e N r 240/2006
B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a
z dnia 28 lipca 2006 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/143/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na 2006 rok oraz art.188 ust.1pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r Nr 249,poz.2104, ze zm.) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1.
I Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 38.057 zł
w tym:
Dział 801 Oświata i wychowanie 28.557 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9.500 zł
II. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 38.057 zł
w tym:
Dział 801 Oświata i wychowanie 28.557 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9.500 zł.

§ 2.
Dokonać w planie wydatków budżetowych zmian - przeniesień między rozdziałami i paragrafami:
I. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 86.000 zł
w tym:
Dział 750 Administracja publiczna 5.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie 16.000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia 30.000 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35.000 zł
II. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 86.000 zł
w tym:
dział 750 Administracja publiczna 5.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie 16.000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia 30.000 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35.000 zł.
Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowi szczegółowy zapis zmian.

§ 3.
1.Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Plan dochodów budżetowych - 56.893.633 zł
Plan wydatków budżetowych - 66.745.854 zł.
2.Źródłami pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 9.852.221 zł są:
- kredyty i pożyczki - 8.374.221 zł
- wolne środki wynikające z rozliczenia
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.478.000 zł.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.Burmistrz Miasta
/ - /
Jolanta Piotrowska

Załączniki

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 950