Zarządzenia

Zarządzenie Nr 203/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 15.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Giżycko - żegluję fair.

Zarządzenie Nr 203/2016

Burmistrz Miasta Giżycka

z dnia 15.03.2016 r.

Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm. ) ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  2016 r. w następującej dziedzinie:

I. Rodzaj zadania:

1. Zadanie  z  zakresu  kultury fizycznej:

a)        GIŻYCKO – ŻEGLUJĘ FAIR (zakup nowych żagli dla dzieci, młodzieży z uprawiających żeglarstwo w klasach OPTIMIST, LASER, TECHNO oraz ologowanie ich hasłem promującym nasze miasto oraz zasady sportowej walki fair play (w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2016 r.).

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi 70 000zł.

II. Termin i tryb wyboru ofert:

1.    Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 14 kwietnia 2016 r. do godz 15:30 zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Oferta, która wpłynie po wymienionym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

2.    Wzory ofert dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe -> Formularze wniosków do pobrania”.

3.    Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty terminu ich składania.

4.    Oferty mogą składać podmioty działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn, zm. ).

5.    Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na rzecz mieszkańców lub miasta Giżycka.

6.    Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu  31 grudnia  2016 roku.

7.   Kryteria oceny oferty:

a)      możliwość realizacji zadania przez publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy,

b)     kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)      jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie

d)     wkład własny w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania przy czym wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

-     wkład finansowy stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowej  lub pozyskane przez nią ze źródeł innych niż budżet Urzędu Miejskiego w Giżycku,

 -    wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego – w tym świadczenie wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji pozarządowej,

 -     wkład osobowy powinien być udokumentowany przez organizację np.  poprzez  zawarcie umowy z wolontariuszem zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie o wniesieniu pracy społecznej przy realizacji zadania,

e)      pozytywna ocena realizacji zleconych zadań publicznych pod kątem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków w latach poprzednich.

8. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Biurze Promocji i Polityki Społecznej Urzędu  Miejskiego w Giżycku al.
1 Maja 14, pok. 117, Tel. 87 7324 137.

9. Dokumenty podstawowe:

a)     prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczęciami, zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów),  upoważnienia muszą być dołączone do oferty,

Załącznik do ogłoszenia – KARTA OCENY OFERTY

Pouczenie:

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wnioskowanej wysokości.

 

Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:

 

- Strona internetowa www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”,

- Biuletyn Informacji Publicznej,

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy al. 1 Maja 14, 1p.

 

 

        Burmistrza Miasta

                    /-/

 Wojciech Karol Iwaszkiewicz

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.03.2016
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Połojański
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 marca 2016 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 2146
16 marca 2016 15:40 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. Błąd w nazwie zadania (Dokument opublikowany)
15 marca 2016 14:49 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 marca 2016 14:48 (Wojciech Stawicki) - Dodanie załącznika [karta_oceny_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)