Zarządzenia

Zarządzenie Nr 57/2015r. ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.

Zarządzenie Nr 57/2015

Burmistrz Miasta Giżycka

z dnia 30.03.2015r.

Burmistrz Miasta Giżycka na podstawie, art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 i 1146) ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. w następujących dziedzinach:

I. Rodzaje zadań

1. Zadania  z  zakresu  ochrony  zdrowia:

 • badania  profilaktyczne  dzieci  i  dorosłych,
 • porady  logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie  realizowane  przez  pedagoga specjalnego,
 •  szczepienia profilaktyczne,
 • rehabilitacja osób niewidomych i tracących  wzrok, 
 • działania wynikające  z  potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta -  opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych,
 • akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Zima na lodzie” i „Lato na  wodzie”,
 • imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia,
 • inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających  do  zaznajamiania mieszkańców z czynnikami  szkodliwymi  dla  zdrowia  oraz ich skutkami,
 • podejmowanie innych  działań  wynikających  z   potrzeb  zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadań  wynosi 20.000zł.

2. Zadania  z  zakresu  opieki  społecznej:

 • świadczenie  usług  opiekuńczych  w  miejscu  zamieszkania,
 • działania  z  zakresu  profilaktyki  i  opieki nad dzieckiem i rodziną, podejmowanie innych zadań  z  zakresu  pomocy społecznej wynikających  z  rozeznanych  potrzeb  gminy, w tym tworzenie  i  realizacja  programów  osłonowych,
 • działania zmierzające do zapobiegania przemocy w rodzinie,
 • działania wspierające rodziny wielodzietne.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadań wynosi 10.000 zł.

3. Zadania  z  zakresu  kultury  i ochrony  dziedzictwa  narodowego:

 • organizacja  imprez  kulturalnych  na  terenie  miasta, 
 • organizacja imprez patriotycznych  i przedsięwzięć  z  zakresu  ochrony dziedzictwa narodowego,
 • imprezy  popularyzujące  Twierdzę  Boyen,
 • wzmacnianie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej,
 • wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej,
 • wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwój mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadań wynosi 30.000 zł.

4. Zadania  z  zakresu  kultury fizycznej:

 • propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej,
 • organizacja czasu wolnego  dzieci i młodzieży,
 • organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,
 • wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach,
 • wspieranie projektów z zakresu szkolenia i współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych przyczyniając się do rozwoju sportu i jego popularyzacji oraz wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach w tym aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach w tym dofinansowanie korzystania z obiektów      sportowych przez kluby sportowe i stowarzyszenia, oraz pomoc z zakupie strojów sportowych reklamujących miasto Giżycko,
 • podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej
 • wspieranie udziału Organizacji Pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto Giżycko.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadań wynosi 20.000 zł.

 

II. Termin i tryb wyboru ofert:

 1. Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 20 kwietnia 2015 r. do godz 16.00 zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Oferta, która wpłynie po wymienionym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
 2. Wzory ofert dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe -> Formularze wniosków do pobrania”.
 3. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty terminu ich składania.
 4. Oferty mogą składać podmioty działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 i 1146).
 5. Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na rzecz mieszkańców lub miasta Giżycka.
 6. Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu  31 grudnia  2015 roku.

7.   Kryteria oceny oferty:

a)      możliwość realizacji zadania przez publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy

b)     kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c)      jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie

d)     wkład własny w  wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania przy czym wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

-     wkład finansowy stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowej  lub pozyskane przez nią ze źródeł innych niż budżet Urzędu Miejskieg w Giżycku

 -    wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego – w tym świadczenie   wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji pozarządowej

 -     wkład osobowy powinien być udokumentowany przez organizację np.  poprzez     zawarcie umowy z wolontariuszem zgodnie z art. 44 ustawy o działalności   pożytku publicznego i o wolontariacie, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie    o wniesieniu pracy społecznej przy realizacji zadania

e)      pozytywna ocena realizacji zleconych zadań publicznych pod kątem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków w latach poprzednich.

8. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Biurze Promocji i Polityki Społecznej Urzędu  Miejskiego w Giżycku al. 1 Maja 14, pok. 117, Tel. 87 7324 137.

9. Dokumenty podstawowe:

a)     prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczęciami, zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów),  upoważnienia muszą być dołączone do oferty,

Załącznik do ogłoszenia – KARTA OCENY OFERTY

Pouczenie:

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 

Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:

- Strona internetowa www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”,

- Biuletyn Informacji Publicznej,

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy al. 1 Maja 14, 1p.

 

 

 

         Burmistrz Miasta

                   /-/

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.04.2015
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2015 16:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 13432
03 kwietnia 2015 08:20 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2015 08:20 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. literówka w słowie konkurs (Dokument opublikowany)
30 marca 2015 16:12 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)