Zarządzenia

Zarządzenie nr 32/2015 z dnia 18.02.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka

Zarządzenie Nr 32/2015
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia  18.02.2015r.

Burmistrz Miasta Giżycka działając w oparciu o zapisy art. 28 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.(Dz.U. Nr 157, poz.1240), art.11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1118 ) oraz art. 221 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013. 885)

ogłasza otwarty konkurs ofert dla  klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka.

 

I. Wysokość wsparcia finansowego

Kwota przewidziana w budżecie Miasta Giżycka na ten cel to 250.000 zł

II. Rodzaj i warunki realizacji zadania

Finansowe wsparcie działalności klubów sportowych w okresie do 31.12.2015 r.

Dotacje celowe mogą  uzyskać kluby sportowe działające na terenie Miasta Giżycka, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,  realizujące cel publiczny z zakresu sportu.

Dotację na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli:

1.      Realizuje cele publiczne poprzez:

- poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Miasta,

- zachęcanie mieszkańców miasta do udziału w sporcie i rekreacji,

- poprawę stanu zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców,

- zaspakajanie potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców, zawodników,

- pobudzenie kreatywności i wpływu na rozwój sportu na terenie Miasta,

- zaangażowanie jak największej liczby dzieci i młodzieży,

- kreowanie pozytywnego wizerunku Giżycka poprzez udział w widowiskach sportowych oraz 

  współzawodnictwie sportowym,

- popularyzację uprawiania sportu wśród osób starszych.

2.      Dotacja  może być przeznaczona  w szczególności na:

-realizację programów szkolenia sportowego

-zakup sprzętu sportowego

-pokrycie kosztów uczestnictwa w  zawodach

-pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego

-finansowanie stypendiów sportowych

-wynagrodzenia kadry szkoleniowej

 

Termin i tryb wyboru ofert:

1. Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 16.03.2015 r. do godz 16.00  zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Oferta, która wpłynie po wymienionym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

2. Wzory ofert dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe -> Formularze wniosków do pobrania”.

3. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty terminu ich składania. 

4. Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na rzecz mieszkańców lub miasta Giżycka.

5. Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu 31 grudnia 2015 roku.

6. Kryteria oceny oferty:

a) możliwość realizacji zadania  publicznego przez klub sportowy

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie

d) wkład własny w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania przy czym wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

- wkład finansowy stanowią środki finansowe własne klubu lub pozyskane  ze źródeł innych niż budżet Urzędu Miejskiego w Giżycku

- wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego – w tym świadczenie wolontariuszy i pracy społecznej członków klubu

- wkład osobowy powinien być udokumentowany przez klub np. poprzez zawarcie umowy z wolontariuszem zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie o wniesieniu pracy społecznej przy realizacji zadania

e) pozytywna ocena realizacji zleconych zadań publicznych pod kątem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków w latach poprzednich.

7. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Promocji Urzędu Miejskiego w Giżycku al. 1 Maja 14, pok. 117, Tel. 87 7324 137.

8. Dokumenty podstawowe:

a) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczęciami, zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

b) dołączony do oferty obowiązujący odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru

c) Formularze do pobrania ze strony internetowej gizycko.pl zakładka Organizacje pozarządowe dział Formularze wniosków do pobrania

Pouczenie:

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 Załącznik do ogłoszenia – KARTA OCENY OFERTY

Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:

- Strona internetowa www.gizycko.pl w zakładce „Sport,

- Biuletyn Informacji Publicznej,

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy al. 1 Maja 14, 1p.

 

  Burmistrz Miasta Giżycka
                 /-/
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.02.2015
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2015 15:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 2139
31 marca 2015 11:38 (Wojciech Stawicki) - Dodanie załącznika [karta_oceny_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 marca 2015 11:38 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lutego 2015 09:07 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. Bład w numeracji punktów (Dokument opublikowany)