Zarządzenia

Zarządzenie Nr 402/2014 Burmistrz Miasta Giżycka z dnia 07.04.2014r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2014r. w dzidzinach : ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie nr 402/2014

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 07.04.2014r.

 

w sprawie ogłoszenia  II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

I. Rodzaje zadań

1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia:

a)      badania profilaktyczne dzieci i dorosłych,

b)      porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego,

c)      szczepienia profilaktyczne,

d)     rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok,

e)      działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta,

f)       opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych,

g)      akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Zima na lodzie” i „Lato na wodzie”,

h)      imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia,

i)        inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców  z czynnikami, szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami,

j)        działania wspierające osoby niepełnosprawne,

k)      podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi 20.000zł.

 

2. Zadania z zakresu opieki społecznej:

a)      świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,

b)      działania z zakresu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, podejmowanie innych zadań,

c)      z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

d)     działania zmierzające do zapobiegania przemocy w rodzinie,

e)      działania wspierające rodziny wielodzietne,

f)      działania na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych społecznie zamieszkujących na terenie miasta.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi 10.000 zł.

3. Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

a)      organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta,

b)      organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego,

c)      imprezy, przedsięwzięcia związane z 100 rocznica wybuchu I wojny światowej popularyzujące Twierdzę Boyen,

d)     wzmacnianie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej,

e)      wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej,

f)       wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwój mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi.

 Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania  wynosi 40.000 zł.

Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wszystkich zadań w II konkursie zadań publicznych wynosi 70.000zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).W przypadku zmiany budżetu kwota może ulec zmianie.

II. Termin i tryb wyboru ofert:

1. Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 30.04.2014 r. do godz. 15:30 zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Oferta, która wpłynie po wymienionym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

2. Wzory ofert dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”  --> „Formularze wniosków do pobrania”.

3. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty terminu ich składania.

4. Oferty mogą składać podmioty działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

5. Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na rzecz mieszkańców lub miasta Giżycka.

6. Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu 31 grudnia 2014 roku.

7. Kryteria oceny oferty:

a) możliwość realizacji zadania przez publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie

d) wkład własny w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania przy czym wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

- wkład finansowy stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowej

lub pozyskane przez nią ze źródeł innych niż budżet Urzędu Miejskiego w Giżycku,

- wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego – w tym świadczenie wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji pozarządowej,

- wkład osobowy powinien być udokumentowany przez organizację np. poprzez zawarcie umowy z wolontariuszem zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  kartę pracy wolontariusza, oświadczenie o wniesieniu pracy społecznej przy realizacji zadania,

e) pozytywna ocena realizacji zleconych zadań publicznych pod kątem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków w latach poprzednich.

8. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Promocji Urzędy Miejskiego w Giżycku  al. 1 Maja 14, pok. 117, Tel. 87 7324 137.

9. Dokumenty podstawowe:

a) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczęciami, zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

b) dołączony do oferty obowiązujący odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

c) ankieta „Giżycka baza organizacji pozarządowych”, do pobrania ze strony internetowej gizycko.pl zakładka Organizacje pozarządowe dział Formularze wniosków do pobrania.

 

Pouczenie:

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:

- Strona internetowa www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”,

- Biuletyn Informacji Publicznej,

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy al. 1 Maja 14, 1p.

 

 

Burmistrz Miasta

         /-/

Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.04.2014
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 kwietnia 2014 15:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 2341
07 kwietnia 2014 15:18 (Wojciech Stawicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)