Zarządzenia

Zarządzenie nr 35/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 14.04.2011 roku w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011r. w dziedzinie ochrony zdrowia

Zarządzenie nr 35/2011
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 14.04.2011 roku

Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011r. w dziedzinie ochrony zdrowia:

 

1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia:
  • badania  profilaktyczne  dzieci  i  dorosłych,
  • porady  logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie  realizowane  przez  pedagoga specjalnego,
  •  szczepienia profilaktyczne,
  • rehabilitacja osób niewidomych i tracących  wzrok, 
  • działania wynikające  z  rozeznanych  potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy -  opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych,
  • akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Zima na lodzie” i „Lato na  wodzie”,
  • imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia,
  • inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających  do  zaznajamiania mieszkańców z czynnikami  szkodliwymi  dla  zdrowia  oraz ich skutkami,
  • podejmowanie innych  działań  wynikających  z  rozeznanych  potrzeb  zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

Kwota przeznaczona na realizację ww. zadania wynosi 20.000 zł, w I konkursie grantowym w roku 2011 przeznaczono na ten cel kwotę 20.000 zł, a w 2010r. kwota ta wynosiła w sumie  50.000zł.

Zasady przyznawania dotacji:

Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku do 6 maja 2011 r. do godz. 15:30, zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Wzory te dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.


Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 30 dni od daty zamknięcia terminu ich składania.
Oferty mogą składać podmioty działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na rzecz mieszkańców lub miasta Giżycka.
Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu od 15 czerwca  do 30 grudnia 2011r.

Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
4) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków; (minimum 10% finansowy wkład własny),
6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
7) Zleceniodawca zastrzega, iż koszty związane z koordynacją projektu, obsługi księgowej oraz koszty inwestycyjne, nie będą dofinansowywane.
8) Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony 1)  to należy niepotrzebne skreślić.
9) Każde pole należy wypełnić albo skreślić. Jeśli po wpisaniu treści w rubryce pozostało wolne miejsce, należy je skreślić, w sposób uniemożliwiający dopisywanie.


Załączniki:

1. Oryginał lub kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji ( w przypadku kopii niezbędne jest parafowanie każdej ze stron dokumentu - za zgodność z oryginałem - przez osobę do tego upoważnioną,),

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
3. Pełnomocnictwo (-a) dla osób (-y) podpisującej (-ych) wniosek i wymagane oświadczenia, jeśli umocowanie nie wynika z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu o podobnym charakterze.

Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:

- Tygodnik „Gazeta Giżycka”,
- Strona internetowa www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”,
- Biuletyn Informacji Publicznej,
- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy al. 1 Maja 14, Ip.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.04.2011
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Chmielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2011 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2108
15 kwietnia 2011 15:18 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
14 kwietnia 2011 14:28 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
14 kwietnia 2011 14:28 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.