Zarządzenia

Zarządzenie Nr 357/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 27 października 2010 roku w sprawie: określenia zasad umieszczania plakatów wyborczych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko

Zarządzenie Nr 357/2010
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 27 października 2010 roku

w sprawie określenia zasad umieszczania plakatów wyborczych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym (Dz. U Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na umieszczanie przez Komitety Wyborcze plakatów wyborczych o powierzchni nie przekraczającej 0,25 m2 na słupach oświetleniowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko na okres od 27 października 2010 roku do 7 dni od dnia następującego po dniu głosowania rozstrzygającego. 

 

§ 2

Wszelkie plakaty wyborcze umieszczane powinny być w taki sposób, by ich położenie:

- nie ograniczało możliwości zawieszania flag,

- zapewniało dostęp do wnęk bezpiecznikowych

- nie zagrażało bezpieczeństwu ruchu drogowego.

 

§ 3

Umieszczanie plakatów wyborczych opisanych w § 1 jest płatne ryczałtem w wysokości
300 zł netto + należny podatek VAT.

 

§ 4

Zabrania się umieszczania wszelkich plakatów wyborczych bezpośrednio przed skrzyżowaniami i przed przejściami dla pieszych.

 

§ 5

Zabrania się umieszczania przez jeden komitet wyborczy więcej niż 1 plakatu wyborczego na poszczególnych słupach, o których mowa w § 1. Pod pojęciem plakatu wyborczego rozumie się informację o charakterze dwustronnym, w przypadku której każda ze stron umieszczona jest na tym samym poziomie. W odniesieniu do poszczególnych słupów maksymalna liczba poziomów, na których mogą być umieszczane plakaty wyborcze nie może przekraczać 3.    

 

§ 6

Umieszczanie wszelkich plakatów wyborczych wymaga zgody Naczelnika Wydziału Mienia poprzez zawarcie stosownej umowy i wpłaty kaucji w wysokości 700,- zł zwracanej po uprzątnięciu wszystkich plakatów wyborczych w terminie określonym w § 1.

 

§ 7

Umieszczanie plakatów i innych materiałów wyborczych nie wymienionych w § 1 jest odpłatne w sposób następujący:

- 50 zł netto za miesiąc za 1 m2 (w rozbiciu proporcjonalnie do ilości wykorzystanych dni
w miesiącu) dla plakatów wyborczych o powierzchni od 0,25 m2 do 0,5 m2;

- 100 zł netto za miesiąc za 1 m2 (w rozbiciu proporcjonalnie do ilości wykorzystanych dni
w miesiącu) dla plakatów wyborczych o powierzchni od 0,5 m2 do 1 m2;

- 200 zł netto za miesiąc za 1 m2 (w rozbiciu proporcjonalnie do ilości wykorzystanych dni
w miesiącu) dla plakatów wyborczych o powierzchni od 1 m2 do 2 m2;

- 300 zł netto za miesiąc za 1 m2 (w rozbiciu proporcjonalnie do ilości wykorzystanych dni
w miesiącu) dla plakatów wyborczych o powierzchni przekraczających 2 m2.

§ 8

Zakazuje się umieszczania jakichkolwiek plakatów wyborczych na drzewach, z wyjątkiem umożliwienia, po konsultacji z Referatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Giżycku, lokalizacji umocowania banera w sposób nie ingerujący
w strukturę drzewa.

 

§ 9

Nieodpłatne możliwości umieszczania informacji w określonych miejscach określa Obwieszczenie Burmistrza Miasta Giżycka dnia 24 września 2010 roku – miejsca wyznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas trwania kampanii wyborczej w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

 

§10

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Mienia.

 

Burmistrz Miasta
/-/
Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.10.2010
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Karbowniczyn
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 października 2010 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1628
29 października 2010 13:18 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.