Zarządzenia

Zarządzenie Nr 256/2009 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 3.12.2009 roku: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna

Zarządzenie Nr 256/2009

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 3.12.2009 roku

 

Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010r. w następujących dziedzinach:

1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia:

 

·         badania  profilaktyczne  dzieci  i  dorosłych,

·         porady  logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie  realizowane  przez  pedagoga specjalnego,

·          szczepienia profilaktyczne,

·         rehabilitacja osób niewidomych i tracących  wzrok, 

·         działania wynikające  z  rozeznanych  potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy -  opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych,

·         akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Zima na lodzie” i „Lato na  wodzie”,

·         imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia

·         inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających  do  zaznajamiania mieszkańców z czynnikami  szkodliwymi  dla  zdrowia  oraz ich skutkami,

·         podejmowanie innych  działań  wynikających  z  rozeznanych  potrzeb  zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy,

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2010  (według projektu budżetu) wynosi 40.000 zł, w roku 2009 przeznaczono na ten cel kwotę 70.000 zł.

2. Zadania z zakresu opieki społecznej:

·         świadczenie  usług  opiekuńczych  w  miejscu  zamieszkania,

·         działania  z  zakresu  profilaktyki  i  opieki nad dzieckiem i rodziną,

·         podejmowanie innych zadań  z  zakresu  pomocy społecznej wynikających                               z  rozeznanych  potrzeb  gminy, w tym tworzenie  i  realizacja  programów  osłonowych,

 

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2010 (według projektu budżetu) wynosi 20.000 zł, w roku 2009 przeznaczono na ten cel kwotę 40.000zł.

3. Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

 

·         organizacja  imprez  kulturalnych  na  terenie  miasta, 

·         organizacja imprez patriotycznych  i przedsięwzięć  z  zakresu  ochrony dziedzictwa narodowego,

·         imprezy  popularyzujące  Twierdzę  Boyen,

·         działania na rzecz  obchodów uroczystości rocznicowych św. Brunona,

·         obchody „Święta flagi – 2 Maja”,

·         konkurs/plener/wystawa „Giżycko w obiektywie”,

·         obchody rocznicy wybuchu stanu wojennego,

·         zorganizowanie cyklu projekcji : „Giżyckie  Kino Letnie w Plenerze”,

·         zorganizowanie Koncertu Chopinowskiego w ramach „Roku Chopinowskiego”

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2010 (według projektu budżetu) wynosi 90.000 zł, w roku 2009 przeznaczono na ten cel kwotę 120.000zł.

 


4. Zadania z zakresu kultury fizycznej: 

 

·         propagowanie wśród dzieci i młodzieży  aktywnych form kultury fizycznej,

·         organizacja czasu wolnego  dzieci i młodzieży,

·         organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,

·         cykl imprez rekreacyjnych „Festiwal sportów zimowych w Giżycku”, imprezy otwarcia sezonu żeglarskiego  1 – 3 Maja, Giżycki  Tydzień  Żeglarski, regaty kobiet /mediów/ aktorów/ seriali

 

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2010 (według projektu budżetu) wynosi 200.000 zł, w tym 13.000 zł na organizację Giżyckiego Tygodnia Żeglarskiego.

W roku 2009 przeznaczono na zadania z zakresu kultury fizycznej  kwotę 200.000zł.


Zasady przyznawania dotacji:

Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 8 stycznia 2010 r. do godz 15:30 zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Wzory te dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia terminu ich składania.

Oferty mogą składać podmioty działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na rzecz mieszkańców lub miasta Giżycka.

 

W przypadku gdy sprawozdanie z wykonania zadania za 2009 rok zostanie złożone po terminie, lub nieprawidłowo, to oferta nie będzie rozpatrywana lub umowa na rok 2010 zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym.


Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu 31 grudnia 2010r.

Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:
- możliwość realizacji zadania, oraz jego atrakcyjność,
- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

- wymagany jest co najmniej 10 procentowy wkład własny w kalkulacji budżetu zadania,

 

W przypadku nieuchwalenia budżetu Miasta w grudniu 2009 roku, lub ujęcia w budżecie innych kwot niż podanych w ogłoszeniu, konkurs może być unieważniony.

Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:

- Tygodnik „Gazeta Giżycka”,

- Strona internetowa www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”,

- Biuletyn Informacji Publicznej,

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy Al. 1 Maja 14, 1p.

 

 

 

Jolanta Piotrowska 

 /-/
Burmistrz Miasta Giżycka

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 3.12.2009
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Chmielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2009 15:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2657
04 grudnia 2009 14:40 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
04 grudnia 2009 14:39 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
04 grudnia 2009 14:37 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.